دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

5:26:00 PM 1398 / 01 / 04
 

دکتر محمود صفاریمدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  دکتر محمود صفاری

تخصص : میکرب شناسی- استاد دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی: saffari_m@kaums.ac.ir

روزمه

برنامه هفتگی حضور در معاونت آموزشی

 

 شرح وظایف:

  • مطالعه واتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی وعملی آنان
  • تهیه وتنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
  • رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه واظهار نظر درمورد تغییر یا توسعه آنها
  • نظارت برامور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان وصدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان
  • نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات وریز نمرات وتائیدیه مدارک تحصیلی
  • نظارت برثبت نام وتعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه
  • تهیه وتنظیم آمار واطلاعات رشته های مختلف وارسال آنها به مراجع ذیصلاح
  • نظارت برامور انتقال دانشجویان با توجه به مقررات وضوابط تعیین شده
  • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها وموسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور بمنظور مبادلات دانشجویی وآموزشی.
  • تهیه وتنظیم اصول کلی برنامه دانشگاهی ونظارت براجرای آنها پس از تصویب

به روز رسانی 97/7/15

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر