من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:34:29 AM 1397 / 05 / 24
 

 

 

 

  1.  لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 91/90
  2. لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی 91/90
  3. لیست اسامی دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 91/90
  4. لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پرستاری ومامایی در سال تحصیلی 91/90
  5. اسامی دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی  کاشان در سال تحصیلی 90/89
  6. اسامی دانشجویان برتر دانشکده ها در سال تحصیلی 89/88:

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر