دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:10:39 PM 1398 / 07 / 29
 

 

 

 

  1.  لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 91/90
  2. لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی 91/90
  3. لیست اسامی دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 91/90
  4. لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پرستاری ومامایی در سال تحصیلی 91/90
  5. اسامی دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی  کاشان در سال تحصیلی 90/89
  6. اسامی دانشجویان برتر دانشکده ها در سال تحصیلی 89/88:

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر