10:01:19 AM 1398 / 12 / 07
 

 

 
 شماره حساب دوره شبانه دانشگاه

بانک رفاه شعبه شهید بهشتی - طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی- روبروی دانشکده پرستاری ومامایی

شماره حساب

2137740215009

بنام درآمد اختصاصی دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
 
 
قابل توجه کلیه دانشجویان  دوره شبانه:
 
بعد از انتخاب واحد وحذف واضافه جهت اطلاع از میزان شهریه به امور مالی مراجعه و نسبت به واریز آن اقدام وپس از واریز مبلغ شهریه در فیشهای سه نسخه ای یک نسخه از فیش را به امور مالی شبانه تحویل داده تا از بدهی شما کسر گردد.
 
کلیه کارکنان رسمی وپیمانی شاغل وبازنشسته وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه ها وموسسات آموزش عالی تابعه وفرزندان آنان در صورت قبولی در یکی از رشته های دوره شبانه از پنجاه درصد تخفیف شهریه ثابت ومتغیر طی تحصیل در طول دوره شبانه برخوردار خواهند بود.

پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

اعطای ماموریت آموزشی به کارکنان پذیرفته شده در دوره شبانه وپرداخت شهریه ویا هرگونه کمک هزینه تحصیلی از سوی سازمان بکارگیرنده ممنوع است.کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.دانشجویان دوره های شبانه دانشگاهها ی علوم پزشکی پس از فراغت تحصیل تعهد خدمت نخواهند داشت.

پذیرش دانشجویان غیر بومی روزانه متقاضی انتقال به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در صورتی که نمره پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از طریق آزمون سراسری را کسب ننموده باشند با انتقال به دوره شبانه دانشگاه بلا مانع است.

دانشجویان شبانه این دانشگاه که متقاضی انتقال به دانشگاههای دیگر باشند باید شهریه ثابت کل دوره را پرداخت نمایند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر