دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:46:14 PM 1398 / 07 / 22
 

کلیات

 ماده 1 : تعریف

دوره کارشناسی ارشد ،یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا در می آید وسرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی میگردد.

 تبصره :

دراین آیین نامه ،به منظور اختصار، به همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشگاهها ومراکز تحقیقاتی مجاز، که درمقاطع تحصیلی کارشناسی ارشدو دکتری (تحصیلات تکمیلی ) فعالیت دارند ،« مؤسسه » گفته می شود .

منظور از کمیته تحصیلات تکمیلی ، کمیته یا شورایی است که در این زمینه ، درسطح گروه یا دانشکده تشکیل می شود .
 
 ماده 2 : هدف
هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است ، که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روشهای پژوهش علمی ،مهارت لازم را برای آموزش ، پژوهش وخدمات پیدا می کنند .

 

شرایط ورود

 ماده 3 :

 شرایط ورود به دوره به شرح زیر است :

1-3 : داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی .
2-3 : داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول (به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی ).
3-3 : برخورداری از توانایی جسمی لازم ومتناسب با رشته تحصیلی .
4-3 : موفقیت در آزمون ورودی دوره .
 
 تبصره :

مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است .

 
 
 
واحدهای درسی

 ماده 4 :

 تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، بااحتساب واحد پایان نامه ، برحسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است .

 تبصره 1 :

چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی ، گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی ، به عنوان دروس کمبود یا جبرانی ، برای دانشجو ، ضروری تشخیص داده شود ، وی مکلف است ، آن دروس را براساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد ومطابق این آیین نامه بگذراند .

تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 24 واحد است.

 تبصره 2 :

در انتخاب دروس ، اولویت با دروس جبرانی است ، تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، برعهده کمیته تحصیلات تکمیلی مؤسسه ذی ربط است .

 تبصره 3 :

به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال تحصیلی ، به طول مدت تحصیل دانشجو ، افزوده می شود .
 
 ماده 5 :
 
تعداد واحدپایان نامه کارشناسی ارشد ، برای همه رشته ها بین 4 تا 10 واحددرسی ، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است .

 ماده 6 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هرنیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحددرسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی ، با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی ، این تعداد می تواند به 16 واحد افزایش یابد .

 تبصره 1 :

در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است .

 تبصره 2 :

دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده اند نمی توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند . این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .

 
 
حضور و غیاب

 ماده 7 :

حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است . غیبت دانشجو درهر درس نباید از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .

 تبصره :

درصورتی که غیبت دانشجو در یک درس ، بیش از حد مجازبوده و از نظر مؤسسه ،موجه تشخیص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود . در این صورت رعایت حدنصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست . ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود .

 ماده 8 :

غیبت غیرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است .

 تبصره :

درصورتی که غیبت دانشجو درامتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود ، درس مزبور حذف می شود .

 

طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 ماده 9 :

طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده دراین دوره را با پایان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند .

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است .

 تبصره 1 :

کمیته تحصیلات تکمیلی می تواند ، درصورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیسمال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند .

 تبصره 2 :

چنانچه مؤسسه نتواند حداقل واحدهای درسی را دریک نیمسال تحصیلی ارائه دهد ، به نسبت کسر واحدهای ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده می شود . در هرصورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید .

 ماده 10 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی ، با کسب موافقت دانشگاه ، ازمرخصی تحصیلی استفاده کند .

 تبصره 1 :

مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 تبصره 2 :

درخواست مرخصی باید قبل از شروع نامنویسی در هرنیمسال تحصیلی به مؤسسه مربوط تسلیم وموافقت آن مؤسسه کسب گردد. موافقت مؤسسه بامرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد ومنوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود .

 تبصره 3 :

درصورتی که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتی برای یک نیمسال ، ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم می شود .

 ماده 11 :

دانشجو می تواند به هردلیل ، ازتحصیل اعلام انصراف نماید . دراین صورت باید درخواست خود را مبنی برانصراف به مؤسسه تسلیم نماید. چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خودرا پس نگیرد، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید .

 تبصره :

دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید . به هرحال صدور هرگونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو ، با مؤسسه ذیربط است .

ارزشیابی

 ماده 12 :

حداقل نمره قبولی در هردرس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ، 12 است .

 تبصره 1 :

اگرنمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد ، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید .

 تبصره 2 :

در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می شود.در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و درکارنامه وی ثبت شود.

 ماده 13 :

میانگین نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسی ارشد ، در هرنیمسال تحصیلی ، نباید از 14 کمتر باشد . اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

 تبصره :

نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

 ماده 14 :

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد . در غیر این صورت فارغ- التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

 تبصره :

دانشجوئی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره ، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، درصورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ، می تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است ، فقط دریک نیمسال تحصیلی تکرار کند و درصورت جبران کمبود میانگین کل ، فارغ التحصیل شود.

دانشجویانی که به هردلیل نتوانند از این فرصت استفاده کنند ، از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی کنند.
 
 
 
پایان نامه
 ماده 15 :

تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است ، دریک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق وتتبع بپردازد .

 ماده 16 :

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو وموافقت استاد و تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی ، از اعضای هیأت علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

 تبصره 1 :

چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است .

 تبصره 2 :

در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد ، استاد راهنما را می توان با تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته مؤسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی وپژوهشی انتخاب کرد.

 ماده 17 :

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند.

موضوع پایان نامه پس از تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.

 ماده 18 :

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان ومحققان مربوط انتخاب می شود.

 ماده 19 :

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر ازبین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می گیرد.

 ماده 20 :

 پایان نامه توسط هیأت داوران درپنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد .و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه میشود.

  • نمره از 18 تا 20 : عالی،
  • نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب ،
  • نمره از 14 تا 16 : خوب ،
  • نمره از 12 تا 14 : قابل قبول ،
  • نمره از 12 کمتر : غیر قابل قبول .

 ماده 21 :

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (های) بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. دراین حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و درمیانگین نمرات او منظور خواهد شد.

 ماده 22 :

در صورتی که پایان نامه ،ازنظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو میتواند درمدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کننداز آن دفاع نماید. دانشجویانی که در فرصتهای تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی کنند.

 تبصره :

به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هردلیل از تحصیل باز می ماند فقط یک گواهی اعطاء می شود که این دانشجو چه دروسی را درچند واحد با چه نمره ای گذرانده است .

 سایر مقررات

 ماده 23 :

انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است .

 ماده 24 :

درصورتی که ارائه برخی از دروس ، دریک رشته و دریک زمان معین ، در مؤسسه مبدأ ، ممکن نباشد،دانشجو می تواند ،آن دروس را با موافقت استادراهنما و تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی ، دریکی از مؤسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند.
دراین حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان دریک مؤسسه نبایداز نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.

ماده 25 :

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 8 فصل و 25 ماده و 23 تبصره در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 25/10/1373 به تصویب رسید. این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 74-1373 در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور لازم الاجراست . و ازتاریخ ابلاغ آن ، آیین نامه قبلی وتمام مقررات وبخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گردد. دانشجویان ورودی سالهای قبل از سال تحصیلی 74-1373 نیز می توانند با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه وضعیت خود را با آیین نامه جدید تطبیق داده و براساس آن فارغ التحصیل شوند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر