دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:01:40 PM 1398 / 07 / 29
 

فرآیندهای مربوط به کارگزینی امور کارکنان

 

 
فرایندهای مربوط به کارگزینی امور هیئت علمی


 
فرآیند های مربوط به امین اموال 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر