دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:48:40 PM 1398 / 04 / 03
 

 فرآیندهای مربوط  به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

  

 
فرآیند های مربوط به آموزش مداوم

 

 
 
فرآیندهای مربوط به امور مالی


 امور مربوط به حقوق ومزایا:

  امور دفتر داری وصدور چک:

   امور مالی:

 

 

 
 
 

 ادامه در صفحه بعد
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر