دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:23:35 AM 1398 / 07 / 28
 

 

 راهکارهای موفقیت در امتحان
 تقلب- نگاهی نو به پدیده ای کهنه
 چگونه در امتحانات موفق شویم؟فهمیدن سئوال نصف جواب است
 نکات قابل توجه دانشجویان جهت تکمیل پاسخنامه امتحانات پایان نیمسال
 ترس پیش از امتحان را چگونه کم کنیم؟
 

 

 

 


 

 • برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پزشکی در نیمسال اول90/89
 • برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول90/89
 • برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده بهداشت در نیمسال اول 90/89
 • برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پرستاری ومامایی در نیمسال اول 90/89

 

 


 

 •  سئوالات چهل ودومین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی (گروه پزشکی الف) اسفند ماه 88
 •  سئوالات چهل ودومین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی (گروه پزشکی ب) اسفند ماه 88
 • برنامه امتحانات دانشکده پرستاری ومامایی در نیمسال دوم سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده پزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده بهداشت دوره روزانه در نیمسال دوم89-88 
 •  برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده بهداشت دوره شبانه درنیمسال دوم 89-88

 

 

 •  برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی دوره روزانه وشبانه در نیمسال اول سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات دانشکده پرستاری ومامایی دوره روزانه وشبانه در نیمسال اول سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت دوره شبانه در نیمسال اول سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت دوره روزانه در نیمسال اول سالتحصیلی 89/88
 •  برنامه امتحانات مقطع علوم پایه در نیمسال اول سالتحصیلی 89/88
 •  تقویم آزمونهای علوم پزشکی سال 1388

 

 

 

 • برنامه امتحانات دانشکده پزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 88/87
 • برنامه امتحانات دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سالتحصیلی 88/87
 • برنامه امتحانات دانشکده پرستاری ومامایی در نیمسال دوم سالتحصیلی 88/87
 • برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 88/87
 •  برنامه دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی در نیمسال اول سالتحصیلی 88/87
 •  برنامه امتحانات کارآموزی درعرصه رشته کاردانی وکارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 88/87
 •  برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی88-87 دروس عمومی وزبان دانشکده ها
 •  برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 88-87 گروه معارف
 •  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت در نیمسال اول سالتحصیلی 88/87
 •  برنامه امتحانات دانشکده پزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 88/87
 •  برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 88/87
 •  برنامه امتحانات دانشکده پرستاری ومامایی در نیمسال اول سالتحصیلی 88/87
 •  سئوالات امتحان جامع علوم پایه پزشکی شهریور ماه 1387
 •  سئوالات امتحان چهل ودومین دوره آزمون پیش کارورزی شهریور ماه 1387

 

 

 •  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت در نیسمال اول سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی در نیسمال اول سالتحصیلی 87/86 
 •  برنامه امتحانات کارآموزی درعرصه دانشجویان کاردانی وکارشناسی مدارک پزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه امتحانات دانشکده پرستاری مامایی در نیمسال اول سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه امتحانات دانشکده پزشکی در نیسمال اول سالتحصیلی 87/86 
 •  اطلاعیه معاونت آموزشی درخصوص موکول شدن امتحانات پایان ترم از 24/10/86به 1/11/86
 •  اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص امتحانات پایان ترم نیسمال اول سالتحصیلی 87/86
 •  کمیته امتحانات دستیاری تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 •  آئین نامه امتحانات دستیاری
 •  آئین نامه تقلب وتخلف در آزمونهای دستیاری
 •  آئین نامه تخلفات امتحانی در کمیته انضباطی دانشگاه
 •  برنامه امتحانات روزانه وشبانه دانشکده بهداشت درنیمسال دوم سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه امتحانات دانشکده پرستاری ومامایی در نیسمال دوم سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه امتحانات دانشکده پزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی 87/86
 •  برگزاری آزمون دستیاری درتاریخ 2/12/86
 •  کلید سئوالات سی وپنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی مورخ 2/12/86
 •  دستورالعمل ثبت نام وشرایط شرکت در چهل ویکمین دوره آزمون جامع پیش کارورزی مورخ 16/12/86
 •  برگزاری آزمون سنجش مهارتهای بالینی
 •  فراخوان برگزاری آزمون آزمایشی کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی از سوی دانشگاه
 •  منابع آزمون پیش کارورزی شهریورماه 1387
 •  منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی در سال 1387
 •  اصلاح تاریخ امتحانات پایان نیمسال دوم سالتحصیلی 87/86
 •  برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرایی آزمون ارتقاء سال 1387
 •  تقویم آزمونهای سال 87 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت متبوع
 •  آئین نامه امتحان ارتقاءوگواهینامه
 •  جدول امتحانات ارتقاء دستیاری
 •  برگزاری بیست وهفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری در تاریخ 20تیرماه
 •  ثبت نام بیست وهفتمین دوره آزمون گواهینامه و پنجاه وپنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی
 •  تاریخ برگزاری آزمونهای دروس تئوری مقطع کارآموزی
 •  فرم اعتراض وکلید اولیه سئوالات امتحان پیش کارورزی - جامع علوم پایه پزشکی

 
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر