9:11:58 AM 1396 / 05 / 05
 

 

اعضای کمیته مرکزی استادان مشاور

 

 دکتر رضا رزاقی

معاون آموزشی دانشگاه ورئیس کمیته

دکتر محمود صفاری

مدیر امور آموزشی بعنوان دبیر کمیته

دکتر طاهره مازوچی

معاون دانشجویی - فرهنگی دانشگاه

دکتر سید مهدی میرهاشمی

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

مهندس محمد صباحی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم فرزانه صابری

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی - مسئول اساتید راهنمای دانشکده پرستاری ومامایی

خانم دکتر زهرا میدانی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

مهندس عباس درودگر

مسئول اساتید راهنمای دانشکده پزشکی

خانم فخرالسادات میرحسینی

مسئول اساتید راهنمای دانشکده پیراپزشکی

دکتر عبداله امیدی

مسئول اساتید راهنمای دانشکده بهداشت

آقای حسین بی غم

مسئول دفتر مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 
 
 
شرح وظایف کمیته مرکزی استادان مشاور
 
 • چگونگی استفاده بهینه از سیاستهای کلان وظرفیتهای موجود ارائه خدمات در رابطه با رفع مشکلات دانشجویان توسط کمیته مرکزی بررسی وارزیابی می گردد
 • بررسی گزارشهای واصله از دانشکده ها وتصمیم گیری در جهت حل مشکلات مربوطه توسط کمیته مرکزی انجام می گیرد
 • هزینه مورد نیاز جهت تامین اعتبارات اجرای طرح آئین نامه استاد مشاور وپیگیری اعتبارات مورد نیاز توسط کمیته مرکزی برآورد وپیشنهاد می گردد
 • جلسات کمیته مرکزی حداقل یکبار در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد
 • تبصره : لازم است صورتجلسات کمیته مرکزی به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ارسال گردد
 • مصوبات کمیته مرکزی با رعایت اجرای موادمندرج در این آئین نامه توسط کلیه دانشکده ها لازم الاجراء است
 

 

  
 
ویژه اساتید
 
 • چند نکته برای آمادگی تدریس در نیمسال آینده
 • دانشجوی پرسشگر
 • اولین روز کلاس
 • تاملی در بکارگیری پاور پوینت
 • تقلب نگاهی نو به پدیده ای کهنه
  
کارگاههای برگزار شده :
 
در دانشکده پیراپزشکی
 
 • برنامه کارگاههای مهارت های زندگی مربوط به دوره آموزشی «مهارت ورود به دانشگاه» ویژه دانشجویان ورودی مهرماه 1388
 • برگزاری جلسات مشاوره خانواده دانشجویان جدیدالورود دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
 • اولین گردهمایی خانواده و دانشگاه ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • عملکرد واحد اساتید راهنمای دانشکده پیراپزشکی
 
 
در دانشکده پزشکی
 
 • برگزاری کارگاه آشنائی با وظایف اساتید راهنما ونحوه ارتباط با دانشجویان

 

در دانشکده بهداشت

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر