12:58:45 AM 1401 / 04 / 06
 
 
  
پنجمین جشنواره کشوری آموزشی شهید مطهری با شعار (تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی) به شناسایی و معرفی فرایندهای آموزشی برتر با محورها و اولویتهای
 
ذیل در اردیبهشت ماه سال 1391  برگزار می گردد.
 
 
فرایندهای منتخب  دانشگاه علوم پزشکی کاشان ومعرفی شده به پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 
حیطه ی1-2) تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی
الف- تدوین واجرای برنامه کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مجریان: دکتر سید علیرضا مروجی- خانم فخرالسادات میرحسینی- خانم مطهره اسماعیل زاده- خانم زهره آذرباد- دکتر حسن الماسی- دکتر حمیدرضا صابری- دکتر مجید حسن زاده- دکتر اسماعیل فخاریان- خانم راضیه فقیهی - دکتر مجتبی صحت- خانم فاطمه عطوف
 
 
حیطه ی 2- 2) روش ها وتکنیک های آموزشی
الف) افزایش یادگیری حرکات اندام بالایی وپائینی با استفاده از پویا نمایی های آناتومی
مجریان: دکتر همایون نادریان- دکتر منصور سیاح- مانلی درودیان
 
 
حیطه ی 5-2) مشاوره وراهنمایی
الف) ارتباط حرفه ای پزشک با بیمار به شیوه ی مشاوره وراهنمایی در کارورزان پزشکی
مجریان : دکتر سید علیرضا مروجی- خانم فخرالسادات میرحسینی- خانم مطهره اسماعیل زاده- دکتر زهرا سلیمانی- خانم راضیه فقیهی- خانم فاطمه عطوف
 
 حیطه ی6-2) فعالیت های فرهنگی وامور تربیتی اجتماعی
الف ) طراحی واجرای برنامه آموزشی در زمینه احکام شرعی در مامایی
مجریان: خانم فاطمه عباس زاده- حجت الاسلام حبیب اله یوسفی- دکتر کبری شیاسی آرانی
 
 
حیطه ی 8-2) محصولات آموزشی
الف) یادگیری خودمحور با طراحی بسته آموزشی موثر در یادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه
مجریان: آقای امیرمعتمد نژاد- خانم فخرالسادات میرحسینی- آقای حسین اکبری
 
 
 

قابل توجه اساتید محترم ودانشجویان گرامی

مهلت ارسال فرآیندهای پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره (مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی )

تا پایان آذرماه 90 می باشد.

پنجمین جشنواره با ورود به حیطه های جدید مانند فعالیتهای فرهنگی ( نقش اساتید در امور تربیتی واجتماعی- قوانین ومقررات ساختارهای آموزشی - محصولات آموزشی )

 ومانند اینها علاوه بر حیطه های پنجگانه ادوار گذشته فضای رقابتی سالم گسترده تر ومناسبی ایجاد خواهد نمود.

کمیته علمی جشنواره تاکید دارد فضا وشرایط لازم برای حضور فعال عموم اعضای هیئت علمی دانشگاهها در گروههای مختلف  آموزشی بالینی - پایه وعمومی

در دانشکده های پزشکی - پرستاری ومامایی وبهداشت وپیراپزشکی مهیا گردد.

 

دستورالعمل اجرایی پنجمین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری (اردیبهشت 1391)   

پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با عنوان ((تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی)) همزمان با سیزدهمین همایش آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزار می گردد. این جشنواره فرآیندهای آموزشی، عموم فعالیتها و محصولات در حوزه آموزش پزشکی را در بر خواهد گرفت.

1 محورهای جشنواره :

1-1) نوآوری و خلاقیت در آموزش علوم پزشکی

2-1) مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

3-1) معرفت دینی و اخلاق حرفه ای

4-1) پیشرفت و عدالت

2 حیطه های جشنواره:

1-2) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

2-2) روشها و تکنیکهای آموزشی

3-2) سنجش ، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

4-2) مرجعیت ، رهبری و مدیریت آموزشی

5-2) مشاوره و راهنمایی

6-2) فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

7-2) قوانین و مقررات و ساختارهای آموزشی

8-2) محصولات آموزشی

9-2) سایر حیطه ها

3فرآیندهایی در مرحله کشوری به عنوان فرآیند برتر منتخب می شوند که حدنصابی که توسط کمیته علمی کشوری معین می گردد کسب نمایند. 

5 شرایط پذیرش فرآیندهای دانشگاهی در جشنواره کشوری:

1-5) فرآیندهای ارسالی می بایستی در یکی از حیطه های هشتگانه بند دو باشند.

2-5) جزء فرآیندهای منتخب دانشگاه بوده و منجر به ارتقاء کیفی آموزش علوم پزشکی شده باشند.

3-5) هر فرآیند حداقل یک نیم سال تحصیلی اجراء و مورد ارزشیابی قرار گرفته باشد.

6 نحوه ارسال فرآیندهای دانشگاهی به دبیرخانه دائمی جشنواره کشوری :

1-6) فرآیندهای ارسالی جهت شرکت در جشنواره کشوری بایستی پس از تصویب کمیته علمی ابتداء در سامانه جشنواره توسط معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس اینترنتی که متعاقباً اعلام می گردد،بارگذاری شود.

2-6) فرآیندهای بارگذاری شده در سامانه جشنواره توسط دبیرخانه جشنواره بررسی گردیده و نتایج (پس خوراند) آن به دانشگاه جهت رفع نواقص احتمالی اعلام می گردد. سپس دانشگاه موظف است مستندات شامل:

1 –نامه رسمی با تائید و امضاء رئیس دانشگاه

2 –صورتجلسه کمیته علمی دانشگاه به امضاء کلیه اعضا

3 –فرآیندهای برتر دانشگاهی مورد نظر در قالب فرمت Wordقابل Editو ضمائم مربوطه را اسکن نموده به صورت CDطبق جدول زمانبندی برای انجام داوری به دبیرخانه تحویل نمایند.

3-6) کمیته علمی دانشگاهی جشنواره موظف است اجراء و ارزشیابی هر یک از فرآیندهای ارسالی را تائید نموده و به دبیرخانه کشوری اعلام نمایند.

4-6) دانشگاههای تیپ یک در هر حیطه حداکثر سه فرآیند و دانشگاههای تیپ دو و سه و دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد در هر حیطه حداکثر دو فرآیند مطلوب و منتخب را جهت شرکت در جشنواره به طریق یاد شده ارسال فرمایند.

7 – زمانبندی انتخاب فرآیندهای مطلوب دانشگاهی ، ارسال و داوری فرآیندها و اجراء جشنواره:

1-7) فرآیندهای دانشگاهی براساس محورها و حیطه های مشروحه توسط کمیته علمی جشنواره دانشگاهی از تاریخ 1/10/90 الی 15/10/90 بررسی و انتخاب می گردد.

2-7) بارگذاری فرآیندهای مطلوب دانشگاهی از 16/10/90 الی 25/10/90 در سامانه دبیرخانه دائمی کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری در مرکز امور هیات علمی انجام می گیرد.

3-7) پس از بررسی اولیه فرآیندها در دبیرخانه جشنواره و اعلام پس خوراند ،‌دانشگاهها موظفند مستندات لازم را در قالب بند 6 این دستورالعمل تا تاریخ 15/11/90 به دبیرخانه تحویل نمایند.

4-7) داوری مرحله اول از تاریخ 20/11/90 الی 20/12/90 انجام خواهد شد.

5-7) داوری مرحله دوم از تاریخ 18/1/91 الی 25/1/91 صورت می پذیرد.

6-7) چاپ کتاب جشنواره  و چاپ در مجله آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تاریخ26/1/91 الی 5/2/91

7-7) اجرای پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با سیزدهمین هماشی آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه از تاریخ 12 الی 14/2/91 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود و برنامه اجرائی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

مهلت ارسال فرآیندها به کمیته علمی جشنواره حداکثر تا تاریخ 30/9/90 می باشد

 

 

 
  
 
 
توجه:
  • - فرایندهای اعلامی توسط اعضاء هیات علمی و کارکنان باید به تایید کلیه همکاران فرایند مربوطه برسد.
  • - فرایند همکاری گروهی را ترویج کند.
  • - فرایندهای آموزشی در صورتی مورد بررسی قرار می گیرند که حداقل یک نیم سال اجرا شده باشند.
  •  - مستندات مربوطه ضمیمه گردد.
 
 
 اعضای کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  

نام ونام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمود سلامی

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر منصوره مومن هروی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر رضوان منیری

مدیر آموزش مداوم

خانم دکتر زریچهر وکیلی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم فخرالسادات میرحسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر نگین مسعودی علوی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

خانم دکتر زهرا میدانی

سرپرست کمیته استعدادهای درخشان

آقای دکتر علیرضا مروجی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

آقای دکتر هاشم محمدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای محمد میلاد ملا قنبری

دانشجوی پزشکی

   
  اعضای کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

نام ونام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمود سلامی

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر نگین مسعودی علوی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

آقای دکتر هاشم محمدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر منصوره مومن هروی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر زهرا میدانی

سرپرست مرکز استعدادهای درخشان

خانم مریم صبوری

کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

آقای سید مهدی متولیلن

کارمند مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

خانم هاشمیه قالب تراش

مسئول انجام امور وب سایت مربوط به جشنواره

 
 
 
 
تماس با دبیرخانه جشنواره:25-5550025- 0361 داخلی 262 
 
آدرس :کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - معاونت آموزشی- کد پستی: 81151- 87159
تلفن: 5578010- 0361
دور نگار: 5578011- 0361

 E-maileducation_at_kaums.ac.ir

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر