دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:23:54 PM 1398 / 07 / 22
 

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1382

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1383

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1384

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1385

برنامه های آموزش مداوم اجراء شده برای مشمولین قانون آموزش مداوم از سال 1372  لغایت 1386

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1386

نمودار های عملکرد آموزش مداوم از سال 1372 لغایت 1387

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1387 

عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1387

برنامه های آموزشی اجراشده توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی وآموزش مداوم دانشگاه در سال   1387 

برنامه های اجرا شده آموزش مداوم در 4ماهه اول سال 1388

گزارش عملکرد شاخص حوزه معاونت آموزشی در سال 87 و88

گزارش عملکرد حوزه معاونت آموزشی در سال 1388

تاسیس رشته ها بر حسب سال

گزارش عملکرد حوزه معاونت آموزشی در نه ماهه اول سال 1389

جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم در سال 1389

عملکرد سه ماهه اول سال 1390

 عملکرد شش ماهه اول سال 1390

 عملکرد نه ماهه اول سال 1390

 گزارش عملکرد نه ماهه اول سال 1390 بصورت ppt

 'گزارش عملکرد 12 ماهه  سال 1390

  تعداد جلسات تشکیل شده در حوزه معاونت آموزشی در سال 1390

 آمار تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1390

     عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1391

 * عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1393

* عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1394

* عملکرد 1حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1395

* عملکرد 2 حوزه معاونت آموزیشی دانشگاه در سال 1395

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر