7:43:16 AM 1402 / 03 / 07
 

 

سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب: دکتر سید امیر حسن متینی
 
 شرح وظایف:
 • اتخاذ ساز وکار واحد در هیات های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام وحدت رویه وتوانمندی وپویایی دانشگاهها
 •  نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط ومقررات جذب هیات علمی در تمامی سطوح
 •  بررسی وبازنگری کلیه سیاستها وضوابط مربوط به جذب هیات علمی بمنظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی وتدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیات علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
 •  تعریف ساختار سازمانی وشرح وظایف هیات مرکزی جذب وزارتین وهیات های اجرایی جذب وایجاد تعامل تعریف شده بین آنها
 •  تدوین دوره های آموزش بدو وحین خدمت با هدف توانمند سازی اعضای هیات علمی ونظارت بر حسن انجام آن
 •  برگزاری سمینارها وکارگاههای توجیهی برای عناصر هیات های اجرایی جذب
 •  رسیدگی به شکایات وسایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 •  بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات مرکزی جذب وزارتین وهیات های اجرایی جذب وارائه آن به شورای انقلاب فرهنگی
 

 اعضای کمیته هیئت اجرایی جذب
 

 دکتر کوروش ساکی

رئیس هیئت اجرایی جذب

حجت الاسلام عباس ابن علی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دکتر سید مهدی رسولی منش

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر احمد طالبیان

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر محمود سلامی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر محمود خاکساری مهابادی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر حمید رضا بنفشه

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر اسماعیل فخاریان

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر رضا رزاقی

عضو هیئت اجرایی جذب

دکتر سید امیر حسن متینی

سرپرست دبیرخانه هیئت اجرایی جذب
 
 
 

 شرایط عمومی استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور:

  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 تدین به یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی
 وفاداری به نظام جمهوری اسلامی - اعتقاد به کارآمدی نظام ومردم سالاری دینی وپرهیز از وارد کردن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیتهای علمی
 تعهد به قانون اساسی - اصل ولایت فقیه والتزام عملی به فرامین رهبری
 التزام عملی به احکام اسلام (انجام واجبات وپرهیز از محرمات) وآشنایی با احکام شرعی کثیرالابتلاء
 •  تبصره1: در تشخیص التزام عملی متقاضیان به احکام اسلامی - ملاک وضع فعلی آنان در هنگام استخدام است.
 •  تبصره2: اقلیتهای دینی رسمی مندرج در قانون اساسی بشرط آنکه متظاهر به نقض احکام اسلامی نباشند از حکم این بند مستثنی هستند
 عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسلامی ونداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمانها وتشکلهای محارب ومعاند با نظام جمهوری اسلامی
 برخورداری ازحسن شهرت اخلاقی - عقیدتی وسیاسی،عدم اعتیاد به مواد مخدر نداشتن سوابق ومحکومیت کیفری وانتظامی،عدم اشتهار به فسق وفجور واعمال منافی عفت عمومی 
 التزام به قوانین ومقررات صنفی - اخلاق حرفه ای (طبق سوگند نامه)
 برخورداری از سلامت جسمی وروحی لازم ونداشتن نقص عضو موثر
 عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه
 
 • انتخاب هیئت علمی
 
 مدارک دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) دررشته های تخصصی - دکترای ph.d یا مدرک کارشناسی ارشد وارسال مدارک تحصیلی مربوطه جزء معیارهای اصلی وضروری برای عضویت هیات علمی است
 شاخصهای حذف کننده فرد
 •  مشکلات روحی وروانی
 •  بیماریهای جسمی ناتوان کننده
 • مشکلات اخلاقی
 •  داشتن ظاهر نامناسب وخلاف شئونات اخلاقی
 • عدم رعایت موازین اخلاقی
 حداکثر سن برای داوطلبین استخدام پیمانی ورسمی که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال وبرای دارندگان مدارک  دکترای ph.d ودانشنامه تخصصی وفوق تخصصی 45سال است. موارد استثنایی وخاص با کسب مجوز از هیات مرکزی جذب وزارتین خواهد بود
 درشرایط مساوی اولویت با متقاضی بومی هر منطقه است
 در شرایط مساوی اولویت با نخبگان ورتبه های اول - دوم - سوم-امتحانات بورد تخصصی وفوق تخصصی وph.d
 متقاضیانی که یکسال از شروع تعهدات قانونی آنها گذشته باشد می توانند در طرح فراخوان شرکت نمایند
 روزآمدی در حیطه تخصصی به استناد پژوهش های انجام شده فعالیتهای نگارشی وعلمی ویا فعالیت در سازمان های علمی وکنفرانس ها توسط داوطلب باید تائید شود فعالیتهای انجام شده باید حداکثر مربوط به 5-4 سال گذشته باشد تصویر حداقل 2 توصیه نامه معتبر از اساتید قبلی خود متقاضی ضروری است
 داوطلبین در گروه های بالینی پس از گذشت یکسال از شروع تعهدات قانونی خود می توانند درروند فراخوان شرکت نمایند.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر