حضرت محمد(ص):«... بی تردید مال اندکی که نیاز انسان را برآورد، بهتر از مال زیادی است که انسان را از یاد خدا باز دارد». «بی نیازی به فراوانی ثروت نیست، بی نیازی تنها در روحیه بی نیازی است».

 

11:10:14 AM 1393 / 08 / 04
 
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر