دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:11:58 PM 1398 / 07 / 29
 

تحصیلات تکمیلی  دانشگاه

 مقطع تخصص:
 • رشته تخصصی کودکان
 • رشته تخصصی داخلی
 • رشته تخصصی بیماریهای زنان وزایمان
 • رشته تخصصی جراحی عمومی
 • رشته تخصصی بیهوشی
 • رشته تخصصی روان پزشکی
 • رشته تخصصی پاتولوژی
 • رشته تخصصی بیماریهای عفونی
 • رشته تخصص رادیولوژی
 • رشته تخصص مغز واعصاب

 

 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته بیولوژی سلولی ومولکولی
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته علوم اعصاب
 • دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات تروما
 • دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم تشریح با گرایش سلولهای بنیادی
 • دکتری تخصصی میکروب شناسی

 

 • رشته علوم سلولی کاربردی مقطع دکتری تخصصی (phD)
 • رشته مطالعات اعتیاد مقطع دکتری تخصصی (phD)

مقطع کارشناسی ارشد:

دانشکده پزشکی
 
 

 
 دانشکده پیراپزشکی 
 
 
 
 
دانشکده بهداشت
 
 
 
 
 دانشکده پرستاری ومامایی
 

 

 

 تاسیس رشته ها بر حسب سال در دانشگاه

 

سال

نام رشته های تاسیس شده

تعداد کل رشته های تاسیس شده

1365

کارشناسی مامایی
کارشناسی پرستاری
پزشکی

3 رشته

1371

رشته تخصصی کودکان
رشته تخصصی داخلی
کاردانی هوشبری
کاردانی علوم آزمایشگاهی
کاردانی رادیو لوژی
کاردانی اتاق عمل

6 رشته

1372

کاردانی بهداشت محیط
کاردانی بهداشت حرفه ای

2 رشته

1373

کاردانی بهدا شت خانواده

1 رشته

1374

کاردانی مبارزه بابیماری ها
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
رشته تخصصی زنان و زایمان

3 رشته

1375

کاردانی مدارک پزشکی
رشته تخصصی جراحی عمو می

2 رشته

1376

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

1 رشته

1377

کارشناسی ناپیوسته
مدارک پزشکی

1 رشته

1378

کارشناسی ناپیوسته
بهداشت حرفه ای
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

 2 رشته

1381

کارشناسی ارشد انگل شنا سی

1رشته

1385

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

1 رشته

1386

کاردانی فوریتهای پزشکی

1 رشته

1387

کارشناسی اتاق عمل
کارشناسی هوشبری
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی رادیو لوژی
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناسی ارشد علوم تشریح
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها

10 رشته

1388

تخصص بیهوشی
کارشناسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی بهداشت محیط
کارشناسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ناپیوسته هوشبری
تخصص روانپزشکی

6 رشته

1389

تخصص پاتولوژی
تخصص رادیولوژی
دکتری تخصص پژوهشی رشته علوم اعصاب
دکتری تخصص پژوهشی رشته بیولوژی سلولی ومولکولی
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی بهداشت عمومی
تخصص بیماریهای عفونی

7 رشته

1390

دکتری تخصص پژوهشی در مرکز تحقیقات تروما
دکتری تخصص مغز و اعصاب
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
کارشناسی علوم تغذیه
دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم تشریح با گرایش سلولهای بنیادی

5رشته
1391

رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد

رشته علوم سلولی کاربردی مقطع دکتری تخصصی

رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

5رشته
1392

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالبنی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی
 

3 رشته
1393

دکتری تخصصی پژوهشی بیولوژی تولیدمثل

دکتری تخصصی پژوهشی سلول های بنیادی

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3 رشته
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر