دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:24:30 PM 1398 / 07 / 29
 
اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388
 
فروردین ماه:

بند1- 226:عطف به بند2 مصوبه مورخ 22/12/87 هیئت محترم رئیسه دانشگاه، مبنی بر اعلام نظر معاونتها در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها ، مقرر گردید با تعطیلی قسمتهای اداری و دانشکده های تابعه ، موافقت و بخشهایی مثل برنامه های اینترنتی و دستیاری که در امر درمان مشارکت دارند با نظر گروههای بالینی طبق برنامه هماهنگی لازم بعمل آورند.

بند2-226: با عنایت به فرارسیدن سالروز شهادت استاد مطهری و جهت ارج نهادن به فعالیتهای آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی مقرر گردید دانشکده های تابعه اساتید نمونه خود را طبق فرمهای موجود تعیین و در جلسه 6/2/88 شورای آموزشی معرفی نمایند.

بند3-226: با عنایت به درخواستهای متعددی که دانشجویان بعضی از واحدهای بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر میهمانی به این دانشگاه ارسال می گردد، و با توجه به اینکه این درخواست ها از طرف دانشجویانی ارائه می گردد که بومی کاشان بوده و با مشکلات فراوانی تر، از نظر ایاب و ذهاب از طرف خانواده آنان ارائه می گردد، مقرر گردید به منظور رفع مشکلات این دسته از دانشجویان و در صورت موافقت دانشگاه مبدا و پذیرش شرایط دانشگاه ، با میهمانی آنان موافقت گردد.
 
بند5-226: با عنایت به نامه شماره 464994 مورخ 9/11/87 وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجازه پذیرش مستقیم دانشجو در رشته های کاردانی بهداشت عمومی، مطرح و با توجه به عدم آمادگی دانشکده بهداشت ، موضوع به سالهای آتی موکول گردید.
 

 
اردیبهشت ماه:
 
بند2-227:عطف به نامه 10630 مورخ 18/1/88 مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع، در خصوص موارد درخواستی در راه اندازی واحد بین المللی وابسته دانشگاه، مطرح و مقرر گردید برای پذیرش دانشجو در رشته پزشکی( دکتری حرفه ای) و مقاطع کارشناسی ارشد پرستاری-بهداشت محیط-فیزیولوژی-مدارک پزشکی-آناتومی و میکروب شناسی و انگل شناسی اعلام آمادگی گردد
 
بند4-227: عطف به نامه شماره 34922 مورخ 1/2/88 دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور، در خصوص موافقت با پذیرش 30 نفر دانشجو در رشته کاردانی فوریتهای پزشکی به صورت بومی از طریق شیوه نامه مصوب سی امین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مطرح و مقرر گردید کلیه امور مربوط به پذیرش شامل برنامه ریزی ، تشکیل کمیته پذیرش فراخوان ، و امور علمی لازم توسط دانشکده پرستاری به شرح ذیل برگزار گردد.

اطلاعیه فراخوان در سطح شهرستان تا پایان تیرماه و اعلام اسامی تا پایان شهریورماه می باشد.

لازم بذکر است کلیه مسئولیتها اعم از صحت در اجرای فرآیندها و برگزاری به موقع کلیه گزینش های لازم به عهده دانشکده مزبور می باشد.
 
بند8- 227: درخواست شفاهی دانشکده پیراپزشکی در خصوص تبدیل ورودی پذیرش دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی از بهمن 1388 به مهر 1388 مطرح و موافقت گردید.
 
 
خردادماه:
 
بند1- 228:  با توجه به نزدیکی به پایان ترم تحصیلی ، تقویم دانشگاهی جهت سال تحصیلی 89-88 پس از بررسی و تائید دانشکده های تابعه به شرح زیر اعلام شد.

نیمسال اول سالتحصیلی 89/88

ثبت نام و انتخاب واحد

9/6/88 لغایت 20/6/88

شروع کلاسها

21/6/88

حذف و اضافه

1، 2/7/88

حذف اضطراری

1، 2/10/88

پایان کلاسها

17/10/88

امتحانات پایان ترم

20/10/88لغایت 5/11/88

 

نیمسال دوم سالتحصیلی 89/88

ثبت نام و انتخاب واحد

25/10/88 لغایت 6/11/88

شروع کلاسها

10/11/88

حذف و اضافه

24، 25/11/88

حذف اضطراری

22، 23/2/89

پایان کلاسها

27/3/89

امتحانات پایان ترم

30/3/89لغایت 15/4/88

 مسئولیت هر گونه تغییر در تاریخ های فوق تنها با هماهنگی با اداره کل آموزش و تائید معاونت آموزشی امکانپذیر است.
 
بند4-228: پیرو نامه شماره 2715 ریاست محترم شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه در خصوص درج نام «شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه» در فرم تسویه حساب ، مقرر شد که قسمت «معاونت دانشجویی فرهنگی» در فرم مذکور به« معاونت دانشجویی فرهنگی شورای انضباطی دانشجویان» تغییر یابد.
 
بند8-228:عطف به نامه شماره 838 دانشکده پرستاری مبنی بر موافقت با ارائه واحدهای کارآموزی در عرصه در تابستان 88 ، مطرح و با تقبل کلیه مسئولیتهای آن از طرف دانشکده مربوطه ، مورد موافقت بعمل آمد.
 
بند15-228: عطف به نامه شماره 852 مورخ 27/2/88 دانشکده پرستاری در خصوص تشکیل گروه اتاق عمل مطرح و با کلیات آن موافقت بعمل آمد. لازم بذکر است تصویب کامل و نهایی آن منوط به ارائه جزئیات برنامه ، اعضاء و تشکیلات داخلی گروه در جلسات آتی است.
 
 
تیرماه:
 
بند1- 230: در خصوص شروع ترم تحصیلی سال 1388، با توجه به توضیحات معاونت محترم فرهنگی دانشجویی دانشگاه . مقرر گردید از 30/6/88 باشد.بقیه موارد تقویم دانشگاهی 89/88 به قوت خود باقی خواهد بود.
 
 
مردادماه:
 
بند6- 231: عطف یه نامه شماره 128868 مورخ 31/3/88 وزارت متبوع در خصوص نیازهای هیئت علمی علوم پایه در سالهای آتی ، لیست ارسالی از طرف دانشکده ها مطرح و مقرر گردید طبق لیست زیر اعلام گردد:
PhD پرستاری داخلی جراحی یک نفر- PhD بهداشت حرفه ای یک نفر- PhD بهداشت محیط یک نفر-PhD آمار زیستی یک نفر- PhD ایمنی شناسی یک نفر- PhD علوم تشریح یک نفر- PhD هماتولوژی یک نفر
 
 
شهریور ماه:
 
بند1-232: عطف به نامه 3741 مورخ 28/5/88 دانشکده پزشکی در خصوص احتمال خطای دستگاه مارک خوان مرکز توسعه آموزش مقرر گردید موضوع در مرکز توسعه آموزش بررسی و نتایج اعلام گردد.
 
بند5- 232: پیرو مصوبات قبل در خصوص موافقت با تشکیل گروه آموزشی اتاق عمل در دانشکده پرستاری ، نامه شماره 1531 مورخ 10/5/88 آن دانشکده در خصوص اعضاء آن و همچنین مدیر گروه مطرح و مقرر شد اقدام لازم در حوزه معاونت آموزشی در این خصوص بعمل آید.
 
بند12- 232: در خصوص محدودیت های موجود در تعداد کلاسهای آموزشی ، مقرر گردید دانشکده ها در صورت ضرورت می توانندساعات 16-14 و 18-16 را نیز در برنامه های آموزشی اعضاء هیئت علمی قرار دهند.
 
  
 
 
مهرماه:

بند6- 234: عطف به نامه ورودی دبیرخانه معاونت آموزشی به شماره 4061 مورخ 17/5/88، در خصوص برگزاری ازمون ارزیابی مهارت های بالینی در پایان کارورزی جهت دانشجویان پزشکی از ورودیهای 88 به بعد مطرح و مقرر گردید دانشکده پزشکی در این خصوص اقدام نمایند.

بند7- 234: عطف به بند 2 مصوبه 5/6/88 هیئت رئیسه، مقرر گردید از تاریخ 1/1/89 به بعد دانشکده ها جهت ملحوظ نمودن فعالیت پژوهشی در فرم ترفیع سالیانه اقدام نمایند.

بند8- 234:  در خصوص مرخصی اعضاء محترم هیئت علمی ، مقرر گردید تا 1/8/88 دانشکده ها در این خصوص کار کارشناسی و به شورای آموزشی ارسال نمایند.

 بند12-234: موضوع فعالیت اعضاء هیئت محترم هیئت علمی در سازمان ها یا ادارات خارج از این دانشگاه مطرح و مقرر گردید من بعد تنها با مجوز شورای آموزشی دانشگاه این فعالیت انجام شود. مسئول اجرای این مصوبه سرپرستان دانشکده های تابعه می باشند.

بند13-234: موضوع پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت دو نوبتی (مهر و بهمن) مطرح و مقرر گردید دانشکده پزشکی در این خصوص کار کارشناسی انجام دهد.

بند14- 234:  موضوع صدور مجوز و دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی87 به بعد و دستیاران ورودی 86 به بعد منوط به پذیرش یا انتشار یک مقاله در یکی از محلات معتبر فارسی یا انگلیسی مطرح و پس از استعلام ، در صورت عدم مشکل قانونی ، اجرایی گردد. مسئولیت پیگیری و استعلام جناب آقای دکتر سلیمانی می باشند.
 
 
آبان ماه:
 
بند1-236: مقرر گردید کلیه دروسی ارائه شده توسط اعضاء محترم هیئت علمی و مدرسین متناسب با تخصص علمی و با تایید گروه آموزشی مربوطه و نظارت دانشکده ذیربط انجام پذیرد.
 
 
آذرماه:
 
بند1-237:مقرر گردید تشویق دانشجویان برتر طبق آئین نامه مربوطه همزمان با مراسم 16 آذر روز دانشجو با تقدیم بن کتاب به نفرات اول به شرح ذیل انجام پذیرد.

- نفرات اول هر دوره نفری 000/600 ریال

- 5 نفر دستیار معرفی شده نفری 000/500/1ریال

- کارشناس ارشد هر رشته یک نفر، نفری 000/000/1ریال

- 4 نفر فعال فرهنگی نفری 000/600 ریال

- 3 نفر برتر ستاد شاهد و ایثارگر هر نفر 000/600 ریال

- 5 نفر فعال ورزشی هر نفر 000/600 ریال

- از نفرات دوم و سوم صرفا فقط با اهداء لوح از طرف ریاست دانشکده ها تقدیر گردد.

 بند5-237: عطف بنامه شماره 19718 مورخ 28/8/88 دبیرخانه مرکزی دانشگاه از طرف نماینده محترم کاشان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص درخواست کاردان های علوم آزمایشگاهی مطرح و با توجه به مشکلات موجود مقرر گردید نظر دانشکده در این خصوص اقدام گردد.
 

بند 1- 238: مقرر گردید پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته جهت سال 1389 به شرح ذیل اعلام گردد.

ردیف

مقطع

رشته

دوره

نیمسال

جنسیت

تعداد

1

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه ای

شبانه

دوم

مرد/زن

25 نفر

2

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

روزانه

اول

مرد/زن

25 نفر

3

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

شبانه

دوم

مرد/زن

25 نفر

4

کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

شبانه

اول

مرد/زن

20 نفر

5

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

شبانه

دوم

مرد/زن

20 نفر

 

بند3-238: عطف بنامه شماره 5768 مورخ 4/9/88 دانشکده پزشکی در خصوص تشکیل گروه نرولوژی مطرح و مشروط به یکی از شرایط افزایش اعضاء گروه به 5نفر، یا راه اندازی و پی گیری دستیاری موافقت گردید.

بند4-238:موارد مطروحه ذیل از طرف بانک اطلاعات اعضاء هیئت علمی مطرح و تصویب شد.

مسئول آمار و انفورماتیک (IT) معادل 5 واحد

مشاور قائم مقام ریاست دانشگاه معادل 8 واحد

قائم مقام مرکز توسعه آموزش پزشکی معادل 5/1 واحد
 
بند1-239: با عنایت به ضرورت بکارگیری کارت حضور و غیاب جهت ارزیابی بخشی از فعالیت اعضاء محترم هیئت علمی مقرر گردید حداقل حضور برای اعضاء تمام وقت جغرافیایی 130ساعت و برای اعضاء غیر تمام وقت 110 ساعت در نظر گرفته شود.

بند2-239:در خصوص احتساب مرخصی اعضاء هیئت علمی با عنایت به فصل نهم مجموعه وظایف و مقررات مربوط به اعضاء هیئت علمی ماده 82، مقرر گردید افرادی که حداقل حضور را طبق بند 1 همین صورتجلسه رعایت نمایند از دو ماه مرخصی سالیانه طبق مقررات برخوردار باشند.

بند3-239: با عنایت به ضرورت بازنگری در طرح درسهای گروههای آموزشی ، مقرر گردید کلیه گروههای آموزشی دانشکد ه های تابعه نسبت به بازنگری و تکمیل طرح درسها مربوطه اقدام و به مرکز توسعه آموزش ارائه دهند.
 
بند1-240:  عطف به درخواست های مکرر گروه عمومی و با عنایت به عدم برخورداری اعضاء محترم گروه عمومی از حق محرومیت از مطب طبق مقررات و آئین نامه های آموزشی، مقرر گردید حداقل موظف اعضاء هیئت علمی گروه عمومی 8 واحد تعیین و محاسبه گردد.
 
بند6-240:  عطف به نامه شماره 883737 مورخ 6/7/88 معاون امور اساتید و دروس معارف اسلامی، در خصوص انتخاب واحد متناسب دروس عمومی در هر نیمسال ، مقرر گردید که معارف اسلامی 1 پیش نیاز معارف اسلامی 2 تعریف گردد.
 
 
آذر ماه:
 
بند1- 241: موضوع مسئولیت دروس زبان تخصصی از گروههای آموزشی و دانشکده های تابعه مطرح و با توجه به توضیحات مدیر گروه عمومی مقرر گردید کلیسه دروس زبان اعم از عمومی و تخصصی زیر نظر و با هماهنگی گروه عمومی تدریس گردد.ضمنا در صورت صلاحدید دانشکده ها و گروههای مربوطه، با هماهنگی گروه عمومی، متخصصین رشته های مربوطه نیز می توانند در تدریس دروس تخصصی مشارکت داشته باشند. 
 
بند 4- 241:  عطف به نامه شماره 473776 مورخ 1/10/88 شورای گسترش وزارت متبوع، ظرفیت های سال 89 به شرح ذیل موافقت گردید.
 
رشته

نیمسال پذیرش

تعداد

جنسیت

دوره

مقطع

مهر

بهمن

دختر

پسر

روزانه

پزشکی

*

-

30نفر

*

*

روزانه

دکتری حرفه ای

پزشکی

-

*

30نفر

*

*

روزانه

دکتری حرفه ای

هوشبری

*

-

20نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی

*

-

20نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات وسلامت

*

-

20نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

-

*

20نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

پرستاری

*

-

25نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

پرستاری

-

*

25نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

مامایی

*

-

20نفر

*

-

روزانه

کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

*

-

20نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

بهداشت محیط

*

-

25نفر

*

*

روزانه

کارشناسی پیوسته

 
بهداشت حرفه ای
*
-
25نفر
50%
50%
روزانه
کارشناسی پیوسته
بهداشت عمومی
*
-
25نفر
*
*
روزانه
کارشناسی پیوسته
بهداشت خانواده
*
-
25نفر
*
-
روزانه
کاردانی
بهداشت حرفه ای
-
*
25نفر
*
*
شبانه
کارشناسی ناپیوسته
بهداشت عمومی
*
-
25نفر
*
*
روزانه
کارشناسی ناپیوسته
بهداشت عمومی
-
*
25نفر
*
*
شبانه
کارشناسی ناپیوسته
بهداشت محیط
-
*
25نفر
*
*
شبانه
کارشناسی ناپیوسته
رادیولوژی
-
*
20نفر
*
*
شبانه
کارشناسی ناپیوسته
هوشبری
*
-
20نفر
*
*
شبانه
کارشناسی ناپیوسته
 
بند6- 241: موضوع موظفی تدریس اعضاء هیئت علمی مربی که جهت ادامه تحصیل در ماموریت آموزشی به سر می برند موظفی آنان در هر نیمسال معادل 4 واحد آموزشی در نظر گرفته شود.
 
بند2- 242:مقرر گردید شروع امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 89/88 از 30/3/89 به 6/4/89 و پایان آن از 15/4/89 به 22/4/89 اصلاح گردد. بقیه تقویم به قوت خود باقی خواهد بود.
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر