دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:10:16 PM 1398 / 07 / 29
 

 

اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در سال 1387
 
فروردین ماه:

بند1-209: عطف به نامه شماره 1099 مورخ 26/12/86 معاون محترم اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ظرفیتهای کارشناسی ناپیوسته 87 و با عنایت به گزارشات دانشکده های مربوطه ، موارد ذیل به تصویب رسید:

ردیف
رشته
نیمسال اول 88/87
نیمسال دوم 88/87
روزانه
شبانه
روزانه
شبانه
1
بهداشت محیط
25
 
 
25
2
بهداشت حرفه ای
25
 
 
25
3
بهداشت عمومی
25
 
 
25
4
علوم آزمایشگاهی
20
 
 
20
5
هوشبری
 
 
 
20
6
رادیولوژی
 
 
 
20
7
مدارک پزشکی
20
 
 
20

 

 
بند4- 209: عطف به نامه شماره 228 مورخ 29/8/86 (چهارمین صورتجلسه شورای توسعه آموزش پزشکی مورخ 25/7/86) ، برنامه استراتژیک مرکز مطالعات مطرح و مورد تصویب واقع گردید.
 

اردیبهشت ماه:

بند1-210: عطف به نامه شماره 9999/86 مورخ 2/12/86 ، معاون محترم امور اساتید و دروس معارف اسلامی ، در خصوص ترتیب ارائه دروس معارف اسلامی در طول دوران تحصیل دانشجویان ، مقرر گردید دانشکده های تابعه ، با رعایت پیش نیاز ، حتی الامکان با ارائه یک درس گروه معارف در هر ترم و در صورت ضرورت دو درس در برنامه های ترمی ارائه دروس و در صورت امکان به ترتیب ذیل از ترم اول به بعد ارائه گردند.

الف) اندیشه اسلامی 1

ب) اندیشه اسلامی 2

ج) اخلاق اسلامی

د) آشنایی با منابع اسلامی

ه) تاریخ و تمدن اسلامی

و) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ن) انقلاب اسلامی

بند2-210: مقرر گردید تاریخ امتحانات پایان نیمسال دوم87-86 به تاریخ 6/4/87 لغایت 19/4/87 اصلاح گردد.
 
بند2-211: با توجه به درخواستهای متعدد دانشجویی و همچنین نظر کارشناسان و معاونت آموزشی دانشکده پزشکی، تاریخ امتحانات آن دانشکده در نیمسال دوم 87/86 به 8/4/87 الی 22/4/87 اصلاح گردید.
 
بند8-211: برنامه استراتژیک مرکز مطالعاتی آموزش پزشکی، ارجاعی از طرف مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 

خردادماه:
 
بند2-212: با توجه به اهمیت کارت جدید دانشجویی و به کارگیری آن در سطح دانشگاه و عدم مراجعه تعدادی از دانشجویان جهت اخذ آن ، همراه داشتن کارت جدید دانشجویی جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال ضروری است.
 
بند6-212: با عنایت به نامه شماره 1299 مورخ 25/2/87 معاون اداری مالی دانشکده پزشکی، در خصوص حقوق اینترنها ، با توجه به هفدهمین مصوبه هیئت امنا دانشگاه ، مقرر گردید در این مورد از طرف دانشکده پزشکی بررسی و پیشنهاد جدید ارسال و پس از تایید به دفتر هیئت امناء ارسال گردد.
 
بند9-212: با توجه به آیین نامه در خصوص حذف اضطراری تا پنج هفته قبل از ترم ، مقرر گردید تاریخ آخرین امتحان بعنوان پایان نیمسال در نظر گرفته شود.
 

تیرماه:
 
بند1-213:مقرر گردید بر حسب ضرورت و نیاز دانشکده های تابعه ، واحدهای کارآموزی را در ترم تابستانه ارائه نمایند. مسئولیت برنامه ریزی ، پیگیری امور رفاهی و کلیه هماهنگی ها در این مورد بر عهده دانشکده مربوطه می باشد.

بند2-213: مقرر گردیدطبق آئین نامه های آموزشی ، ثبت و ارسال نمرات امتحانات پایان ترم دانشجویان ، حداکثر تا 15 روز پس از آخرین امتحان از طریق ارسال الکترونیک توسط اعضاء محترم هیئت علمی ثبت نهایی گردد.

بند3-213: با توجه به گزارش کمیته کارشناسان ثبت نام و بررسی دانشجو فوریتهای پزشکی در مورد نواقص پرونده دانشجویان پذیرفته شده سال 86، مقرر گردید ثبت نام و انتخاب واحد از دانشجویان قبل از مهر 87 ، منوط به رفع نواقص پرونده علی الخصوص شرایط شرکت در پذیرش اولیه دانشجویان شامل کارنامه کنکور ، عدم سوء پیشینه و غیره باشد.

بند4-213: مقرر گردید منبعد مسئولیت فرآیند پذیرش ، ثبت نام و آموزش دانشجویان فوریتها توسط دانشکده پرستاری مامایی صورت پذیرد. پیگیری قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان سال تحصیلی جدید نیز بر عهده دانشکده مذکور خواهد بود.

بند5-213: عطف به نامه شماره 627/11 تاریخ 20/1/87 مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع در خصوص دانشجویان نمونه و ادامه تحصیل آنها ، مقرر گردید از طریق مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص پی گیری و اقدامات لازم صورت پذیرد.

بند7-213:عطف به نامه شماره 1415 مورخ 27/1/87 معاونت محترم پشتیبانی دانشگاه ، در خصوص به روز رسانی صدور احکام در دو مرحله اردیبهشت و آبانماه هر سال اعضاء هیئت علمی . مقرر گردید جهت پرهیز از تضییع حقوق اعضاء هیئت علمی ، مشروط به اینکه مابه التفاوت ریالی فاصله صدور حکم جدید و تاریخ شروع به کار واقعی که قبلا در حکم قید شده را حداکثر تا 6 ماه به هر عضو هیئت علمی پرداخت نموده، با نظر موافق جهت طرح در هیئت امناء ارسال گردد.

بند8-213: نامه شماره 1 مورخ 20/1/87 سرپرست محترم بانک اطلاعات با ضمیمه معادل سازی فعالیتهای فرهنگی اعضاء هیئت علمی مطرح و به تصویب رسید.
 

بند1- 214: تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 88/87 به شرح ذیل مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 88/87

نیمسال اول 88/87

 

ثبت نام وانتخاب واحد اینترنتی

10/6/87لغایت ا2/6/87

شروع کلاسها

23/6/87

حذف واضافه

6و7/7/87

حذف اضطراری

3و4/10/87

پایان کلاسها

16/10/87

امتحانات پایان ترم

21/10/87لغایت5/11/87

 

نیمسال دوم 88/87

 

ثبت نام وانتخاب واحد اینترنتی

1/11/87لغایت 11/11/87

شروع کلاسها

12/11/87

حذف واضافه

26و27/11/87

حذف اضطراری

25/2/88

پایان کلاسها

30/3/88

امتحانات پایان ترم

1/4/88لغایت15/4/88

 
بند2-215:  موارد ذیل از طرف مسئول بانک اطلاعات مطرح و تایید گردید.
  • معاونت مسئول نهاد رهبری در دانشگاه معادل 4 واحد در هر نیمسال
  • مدیر پژوهشی معادل 5/1 واحد در هر نیمسال
 

 شهریورماه:
 
بند10-216: عطف به نامه 1940 مورخ 10/6/87 دانشکده پرستاری ، فرم درخواست کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه به همراه مدارک مورد نیاز مطرح و جهت پیگیری با نظر موافق به تحصیلات تکمیلی ارجاع گردید.
 
بند1-217: پشنهادات مطرح شده در خصوص بازنگری مقررات معادل سازی بانک اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی توسط سرپرست بانک مطرح و موارد مطروحه پس از بحث مورد تصویب قرار گرفت.
 
بند4- 217:عطف به نامه شماره 2475 مورخ 5/6/87 ریاست محترم شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه مبنی بر در نظر گرفتن محلی جهت امضاء شورای انضباطی در فرم تسویه حساب ، مطرح و مقرر گردید با عنایت به اینکه واحد مربوطه زیر مجموعه معاونت دانشجویی فرهنگی است در زمان تسویه حساب با آن واحد ، موضوع مدنظر و در تسویه حساب لحاظ گردد.بنابراین لزومی جهت اضافه کردن این واحد در فرم تسویه حساب نمی باشد.
 
بند5- 217:عطف به مصوبات شورای آموزشی دانشکده پزشکی مورخ 29/4/87 موضوع نامه 3908 مورخ 9/6/87، در خصوص اضافه نمودن دروس مسمومیتها و کارگاه روش تحقیق، مقرر گردید موضوع از طرف دانشکده و مرکز توسعه آموزش پزشکی مورد بررسی و مطالعه بیشتر و کارشناسی دقیق تر قرار گیرد.
 
بند6- 217:عطف به مصوبه شورای آموزشی دانشکده پزشکی مورخ 29/4/87 موضوع نامه 3921 مورخ 9/6/87آن دانشکده شرط حداقل نمره قبولی دروس برای پذیرش دانشجویان میهمان ، مطرح و با عنایت به بخشنامه های وزارتی در این خصوص مبنی بر منع دانشگاهها از تصویب قوانین مغایربا آئین نامه های آموزشی ، مورد موافقت و تصویب قرار نگرفت.
 
بند7-217: بند 13 صورتجلسه مورخ 29/4/87 شورای آموزشی دانشکده پزشکی در خصوص ادغام درس آمار و روش تحقیق مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
 
بند8- 217: بند 3 صورتجلسه مورخ 23/5/87 شورای آموزشی دانشکده پزشکی در خصوص مسئولیت و تکلیف بخش های آموزشی و درمانی به هنگام حوادث غیر مترقبه مطرح و مقرر گردید در چنین رویدادهایی(به هر شکل) پزشکان و کارآموزان و کارورزان پزشکی مطابق آئین نامه و شرح وظایف انجام وظیفه نمایند.
 
بند9- 217:با عنایت به کمبود اینترن در بخش ها و به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشکده پزشکی مورخ 23/5/87، مقرر گردید از مهر ماه سال جاری کشیک اجباری در برنامه کارآموزی دانشجویان پزشکی به همراه برنامه مدون و با شرح وظایف مشخص لحاظ گردد.
 
 مهرماه:
 
 بند1- 218:با عنایت به توضیحات دانشکده پیراپزشکی ، مبنی بر عدم پذیرش دانشجوی فوریتهای پزشکی و عدم ارائه دروس در دوره های بعدی ، مقرر گردید انتخاب واحد دانشجویان فوق به هر صورتی که منجر به بروز مشکل در برنامه های آموزشی دانشکده مربوطه نگردد صورت پذیرد. در این مورد بر اساس صلاحدید ، دانشکده مختار است هماهنگی و برنامه ریزی مقتضی را انجام دهد.
 
بند2-218: عطف به نامه شماره 16444 مورخ 2/7/1387، در خصوص باز طراحی ساختار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه ، مقرر گردید خانم قالب تراش کارشناس حوزه معاونت آموزشی بعنوان نماینده معرفی گردید.
 
بند4-218: نامه سرپرست مرکز آموزشی فنی و حرفه ای شهید موسویان کاشان در خصوص همکاری های علمی در صورت لزوم مطرح و مقرر گردید دانشکده های تابعه در صورت نیاز ، هماهنگی های لازم بعمل آورند.
 
بند8-218: مقررگردید دانشجویان ایرانی که از خارج کشور جهت ادامه تحصیل به این دانشگاه منتقل می شوند، واحدهای عمومی را متناسب با مقطع تحصیلی به صورت کامل اخذ و بگذرانند. کلیه قوانین و مقررات مربوطه به این دروس، مانند سایر دانشجویان بوده وهیچگونه استثنایی در این خصوص قابل قبول نمی باشد.
 
 
آبان ماه:

بند4-219: عطف به نام شماره 5103 مورخ 16/7/87 دانشکده پزشکی در خصوص عدم قبول کلیه گواهیهای پزشکی سرپایی ارائه شده از طرف دانشجویانی که به هر دلیلی در امتحانات پایان ترم غیبت می نمایند بحث و با عنایت به توضیحات متخصصین مربوطه در این خصوص، مورد تائید قرار نگرفت. لذا، دانشکده مربوطه موظف است بررسی کامل در مورد گواهیهای ارائه شده اعم از سرپایی و بستری بعمل آورده و در صورت وقوف کامل و جامع ، نظر خود را ارسال نماید.

بند5- 219: عطف به نامه شماره 4621 مورخ 31/6/87 دانشکده پزشکی ، با مصوب نمودن گروههای آموزشی عفونی ، روانپزشکی و پاتولوژی موافقت بعمل آمد.

بند8- 219:با توجه به ارائه درخواست های متعدد مبنی بر تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه مطابق تبصره ح بند 17 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد اتباع خارجی ، مقرر گردید طبق چارچوب و مقررات آموزشی، در صورت تائید صلاحیت علمی هر یک از متقاضیان توسط دانشکده مربوطه، با نظر موافق اقدام گردد. لذا من بعد بجز موارد استثناء براساس تشخیص مسئولین آموزشی دانشگاه لزومی به طرح جداگانه هر یک از در خواست ها در شورای آموزشی نمی باشد.
بند5-220: با عنایت به اینکه تعدادی از دانشجویان جهت صدور کارت دانشجویی جدید درخواست المثنی می نمایند، مقرر گردید مبلغ 000/50 ریال بابت صدور مجدد این کارتها توسط آنها به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه واریز و پس از ارائه فیش مربوطه به آموزش کل، جهت صدور کارت اقدام نمایند.
 
 
آذرماه:
 
بند1-221: عطف به نامه شماره 4250 مورخ 26/8/87 دانشکده پیراپزشکی در خصوص تغییر نمره درس سمینار آمار و مدارک پزشکی اسامی پیوست نامه مطرح و موافقت نگردید.
 
 بند4- 222: عطف به نامه شماره 7289 مورخ 23/7/87 معاونت محترم درمان ، در خصوص ستاد حوادث غیر مترقبه ، مقرر گردید در صورت بروز هر گونه حادثه ، کلیه اینترنها و رزیدنت های آموزشی زیر نظر معاونت درمان و طبق برنامه ریزی گروههای آموزشی حضور فعال داشته باشند.
 
بند10-222:عطف به نامه شماره 389598 مورخ 3/10/87 دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی در خصوص رشته ها و مقاطع ایجاد شده و حذف شده در وزارت متبوع ، مقرر گردید دانشکده ها ظرفیت های جدید طبق این الگو تهیه و جهت وارد کردن در پرتال مربوطه آماده نمایند.
 
 
بهمن ماه:
 
بند4-223:عطف به نامه شماره 35003 مورخ 30/10/87 ریاست محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ، مقرر گردید کلیه دانشجویانی که در گردهمایی مذکور مشارکت داشته اند در صورت تائید از مرکز بسیج ، در فرصت مناسب دیگری از طرف دانشکده مربوطه جهت امتحانات پایان ترم اقدام گردد.
 
بند11-223: عطف به نامه شماره 389598 مورخ 3/10/87 مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در خصوص تدوین و تنظیم ظرفیتهای گروه پزشکی آزمون سراسری سال 88 ، ظرفیتهای ارجاعی از دانشکده مطرح و در نهایت با توجه به شرایط دانشگاه موارد ذیل به تصویب رسید.

دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال تحصیلی 1388

ردیف

رشته

نوبت اول

نوبت دوم

مقطع

دوره

1

پزشکی

30

-

دکترای
حرفه ایی

روزانه

2

پزشکی

-

30

دکترای
حرفه ایی

روزانه

3

بهداشت محیط

25

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

4

بهداشت عمومی

25

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

5

بهداشت

حرفه ایی

25

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

6

بهداشت

حرفه ایی

-

25

کاردانی

روزانه

7

فناوری اطلاعات

20

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

8

رادیولوژی

20

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

9

هوشبری

20

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

10

علوم آزمایشگاهی

20

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

11

پرستاری

25

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

12

پرستاری

-

25

کارشناسی پیوسته

روزانه

13

مامایی

20

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

14

اتاق عمل

20

-

کارشناسی پیوسته

روزانه

دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان  سال تحصیلی 1388

ردیف

رشته

نوبت اول

نوبت دوم

مقطع

دوره

1

فناوری اطلاعات و سلامت

-

20

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

2

علوم آزمایشگاهی

-

20

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

3

رادیولوژی

-

20

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

4

هوشبری

-

20

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

5

بهداشت محیط

-

25

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

6

بهداشت عمومی

-

25

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

7

بهداشت حرفه ایی

-

25

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

8

پرستاری

-

25

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

 
بند3-224:با توجه به پیشنهاد سرپرست بانک اطلاعات اعضاء هیئت علمی ، مقرر گردید جهت دبیر کمیته ارتقاء اعضاء هیئت علمی و دبیر ستاد شاهد دانشگاه ، هر کدام معادل 5/1 واحد در هر نیمسال تحصیلی در نظر گرفته شود.
 
بند9-224:عطف به نامه 1384 مورخ 16/10/87 مدیر حراست ، با لینک آن مدیریت به نرم افزار سماء جهت رویت سوابق دانشجویان در صورت ضرورت موافقت بعمل آمد.
 
بند11-224:با عنایت به خدمات شایان پرسنل حوزه معاونت آموزشی و خدمات آموزشی دانشکده های تابعه که در ثبت نام و برگزاری امتحانات انجام وظیفه می نمایند مقرر گردید بر اساس ارزیابی سالانه ، حق الزحمه ایی به عنوان پاداش حسن انجام کار مد نظر گرفته و در صورت وجود اعتبارات از طرف معاونت آموزشی به پرسنل مذکور پرداخت گردد
 
بند12-224:  با توجه به تدوین اعطاء پایه دوم تشویقی در سنوات گذشته از طرف شورای آموزشی دانشگاه (نفر اول مقاله انگلیسی یا سخنران در همایش های خارجی یا ارتقاء علمی)، مقرر گردید تالیف کتاب ، به صورت موردی و با نظر شورای آموزشی ، به عنوان شرط چهارم لحاظ گردد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر