6:26:48 PM 1398 / 12 / 06
 

اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی کاشان درسال 1386

 فروردین ماه :

بند3-189: عطف بنامه شماره 19105 مورخ 24/7/85 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع ، درخصوص ارائه درس جمعیت وتنظیم خانواده ،مقررگردید درس مذکور از طرف دانشکده ها طوری برنامه ریزی گردد که در ترم سوم کاردانی وششم کارشناسی وترم تسویه علوم پایه پزشکی ارائه گردد.ضمنا" گروه آموزشی مربوطه استفاده از کتاب دانش خانواده از انتشارات سمت به عنوان منبع درسی را در اولویت قرار دهند.

بند 1-190: با عنایت به تقویم دانشگاهی ورعایت حد نصاب ساعت تدریس برای هر واحد درسی، مقررگردید در این مورد تدابیر لازم در دانشکده ها بعمل آمده وراهکارهای لازم جهت جلوگیری از هرگونه کاهش ساعات تدریس بحث ونتیجه گزارش گردد.

بند 2- 189: با توجه به فرا رسیدن روز معلم وتجلیل از مقام اعضاء محترم هیئت علمی ، مقررگردید براساس آئین نامه های موجود ، دانشکده های مربوطه نسبت به معرفی اساتید نمونه اقدام نمایند.

بند4-189: عطف بنامه شماره 439 مورخ3/5/85 سرپرست محترم مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه در خصوص فرم اصلاح شده ارزشیابی اعضای هیئت علمی جهت اعطای پایه موضوع ماده 31 آئین نامه استخدام ، مورد تائید وبه هیئت محترم رئیسه ارجاع گردید.

بند 5-189:عطف بنامه شماره 4555 مورخ 8/1/86 معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری در خصوص فرآیند اجرای پایه تشویقی ، مقررگردید در شورای آموزشی دانشکده ها در این خصوص بحث وراهکارهای اجرایی جدید ارائه گردد در غیر اینصورت مصوبات قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.

بند6-189: عطف بنامه شماره 4414 مورخ 12/12/85 سرپرست محترم دانشکده بهداشت ، مقررگردید دانشجویان شبانه پس از تسویه حساب کامل مالی ویا ضمانت چک آنها توسط یکی از کارمندان دانشگاه صورت پذیرد.

بند12-189: عطف بنامه شماره 36469 مورخ1/11/85 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ، در خصوص نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی ، مقررشد که پیشنهادات مطروح را سرکار خانم میرحسینی جمع آوری وارسال نماید.

بند 1-191: درخواست مؤسسه پاسکال کاشان در خصوص آموزش الکترونیکی دوره های تخصصی علمی- کاربردی (easy learning) دانشجویان مطرح ومقررگردید با هماهنگی در بین دانشجویان جهت تشویق آنان برای استفاده از این دوره ها اقدام نمایند ، کلیه هزینه ها وتبلیغات لازم به عهده خود شرکت میباشد.

بند2-191: عطف بنامه شماره 4540 مورخ 14/1/86 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در خصوص معرفی اعضاء هیئت علمی نمونه مقررشد در این مورد از طریق دفتر معاونت اقدام لازم بعمل آید.

بند3-191: عطف بنامه شماره 171 مورخ18/1/86 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ، در خصوص شورایHSR مقررشد کلیه مسائل وبرنامه های پژوهشی بخش آموزش ودر صورت لزوم از طریق این شورا منعکس گردد.

بند4-191: عطف بنامه شماره 130 مورخ 8/1/86 معاون هماهنگی ودبیر مجامع وزارت متبوع ، در خصوص اجلاس روسای دانشگاهها ، مقررگردید موارد ذیل منعکس گردد
 •  ضرورت رعایت پذیرش دانشجو براساس استعلام های انجام شده از طرف دانشگاهها
 • تاکید برتوسعه وگسترش رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای تیپ 2
 • ضرورت فراهم نمودن تسهیلات برای ارتقاء اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی
 • اختصاص درصد بیشتری از ظرفیت های تحصیلات تکمیلی Ph.D برای مربیان هیئت علمی
 •  تاکید بیشتر برنقش بیشتر آموزش وامتیازات آن در ارتقاء
 • فعال نمودن کلینیک ویژه بیمارستانی در راستای اهداف آموزشی وگروههای هدف( زیر نظر معاونت آموزشی بیمارستانها)
 • رفع مشکلات موجود در ارتباط با چالش های پرداخت اعضای هیئت علمی بالینی

بند5-191: عطف بنامه شماره 2193-1 ریاست محترم دانشگاه در خصوص انطباق رفرنس های معرفی شده وارزیابی های دانشجویی ، مقررگردید دانشکده های تابعه موضوع را پیگیری ونتایج را گزارش نمایند.

بند6-191: عطف بنامه شماره 38832 مورخ 18/11/85 معاون آموزشی وزارت متبوع در خصوص اهمیت شیر مادر ، مقررگردید در درس بهداشت وتنظیم خانواده حداقل دو جلسه از موضوع تدریس به شیر مادر اختصاص یابد . دانشکده ها مسئول پیگیری واجرای موضوع می باشند.
 

اردیبهشت ماه:

بند 1- 192: عطف بنامه شماره 183258 مورخ 28/11/82 وزیر وقت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص نحوه بکارگیری وجذب اعضای هیئت علمی بند3-2 ، بمنظور امتیاز دهی هریک از شاخص های مطروحه در فرم ، مقررگردید به طریقه زیر از طریق دانشکده های تابعه محاسبه وافراد مورد نظر معرفی گردند.

الف) سوابق آموزشی وتحصیلی:

1-کسب رتبه در امتحانات کشوری

 •  امتحانات برد شاگرد اول (حداکثر 5)
 • امتحانات برد شاگرد دوم (حداکثر 4)
 • امتحانات برد شاگرد سوم (حداکثر 3) 
 • در بین هم ورودیها در یک رشته (حداکثر 3)

 2- موضوع کیفیت پایان نامه (حداکثرتا5)

3- تهیه مواد آموزشی( حداکثر تا 2)

4- شرکت در راه اندازی یا فعال سازی مرکز آموزشی رشته جدید _ هر واحد یک امتیاز ( حداکثر تا3)

5- سابقه تدریس – هرترم تا 3امتیاز( حداکثر 20)

6- ارزیابی آموزشی ( حداکثر5)

= حداکثر 40 امتیاز

ب ) سوابق پژوهشی:

1- مشاور ، مجری ویا همکار پژوهش

 • مشاور ویا همکار هر واحد 1/0 ( حداکثر1)
 • مجری هرکدام 5/0 ( حداکثر2)

2-عضویت در مرکز تحقیقاتی به ازای هرسال 1/0 ( حداکثر 5/0)

3-شرکت در راه اندازی یا فعال سازی مرکز پژوهشی( حداکثر2)

4-اختراع وابتکار( حداکثر 3)

5- ارائه مقاله براساس پژوهش:

 • کنفرانس خارجی هرمقاله 2/0( حداکثر1)
 • مجلات خارجیIFدار ( تاحداکثر4) مجلات خارجی بدون IF ( حداکثر1)
 • مجلات داخلی هر مقاله5/0 ( حداکثر 5/1)
 • ارائه در جشنواره هر مقاله 5/0 ( حداکثر1)
 • چکیده هر مقاله1/0 ( حداکثر5/0)

6- نگارش مقاله مروری ( حداکثر 2)

7- شرکت فعال در انتشار نشریات معتبر( حداکثر 5/0)

8- تالیف وترجمه ویراستاری کتاب( حداکثر2)

= حداکثر 20 امتیاز

ج) مدیریت اجرایی:

1- سابقه پست مدیریتی هرسال 1 امتیاز( حداکثر3 )

2- سابقه سایر پست های اجرایی هرسال 1 امیتاز ( حداکثر 2)

= حداکثر 5 امتیاز

ه) توانایی های جسمی:

1- آشنایی با زبان دوم وسوم – زبان دوم 3 وزبان سوم 4(حداکثر4)

2- آشنایی با مبانی رایانه وعامل( حداکثر5/1)

3- آشنایی با ارتباطات رایانه ایی واینترنت( حداکثر5/1)

4- آشنایی با بانک های اطلاعاتی ونرم افزارهای پزشکی( حداکثر2)

5- آشنایی با متدولوژی تحقیق ( حداکثر1)

= حداکثر 10 امتیاز

و) سوابق فرهنگی:

1- براساس تشخیص دانشکده ها ( حداکثر 5 امتیاز)

بند2- 192: جهت تشویق وقدردانی از پرسنل اداره خدمات آموزشی در انجام امور برگزاری امتحانات وثبت نام دانشجویان در حوزه معاونت آموزشی ودانشکده های تابعه مقررگردید به ازای هر پرسنل رسمی حداکثر تا سقف 200000 تومان وپرسنل غیررسمی(طرحی- حجمی- شرکتی وغیره) حداکثر تا سقف 100000 تومان در هر سال با تائید ریاست دانشکده مربوطه مشروط به تامین اعتبارات لازم از طرف معاونت محترم آموزشی پرداخت گردد.هماهنگی لازم در این مورد بر عهده اداره کل آموزش دانشگاه میباشد.
 

خرداد ماه:

بند2-193 : عطف بنامه شماره 79246 مورخ 7/3/86 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ، در خصوص کارگاه آشنایی با انتخاب واحد تحت وب برای دانشجویان ، مقررگردید طبق هماهنگی های انجام شده ، آموزش بصورت تابلو رنگی در هر دانشکده ، پلاکارد ، اطلاعیه ، جزوه آموزشی ، کارگاه آموزشی در موقع امتحانات در هردانشکده یا دانشگاه از طرف اداره کل وبا هماهنگی دانشکده ها بعمل آید.

بند3- 193: عطف بنامه شماره 14-72آ مورخ 2/3/86 معاونت محترم آموزشی وامور دانشجویی وزارت متبوع ، مقررگردید از طرف دفتر معاونت هر سه ماه یکبار مصوبات شورای آموزشی بطور مستمر به آن دبیرخانه معاونت آموزشی وزارتخانه ارسال گردد.

بند5-193: عطف بنامه شماره 71346 مورخ 1/3/86 مدیر کل دفتر مدیریت منابع انسانی در خصوص نحوه اعطاء پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی که شرایط مصوب شورای آموزشی دانشگاه را دارا باشند اقدام لازم بعمل آورند. براساس مفاد نامه فوق ، پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی پیمانی تعلق نمی گیرد.

بند6-193 : با توجه به فرا رسیدن سالتحصیلی جدید ، تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 87/86 بشرح زیر به دانشکده ها اعلام گردید.

نیمسال اول:

 • ثبت نام وانتخاب واحد 21و22/6/86
 • شروع کلاسها 24/6/86
 • حذف واضافه 7و8/7/86
 • حذف اضطراری 14و15/9/86
 • پایان کلاسها 22/10/86
 • امتحانات 24/10/86 الی8/11/86

نیمسال دوم :

 • ثبت نام وانتخاب واحد 9و10و11/11/86
 • شروع کلاسها 13/11/86
 • حذف واضافه 27/11/86
 • حذف اضطراری 10و11/2/87
 • پایان کلاسها 25/3/87
 • امتحانات 27/3/87 الی11/4/87

بند 8-193: مقررگردید جهت پرهیز از هرگونه شائبه در برگزاری امتحانات ، دانشکده های تابعه از شروع هر امتحان ، کلیه تلفن های همراه را از دانشجویان جمع آوری ودر پایان جلسه به آنان برگردانندوتمهیدات لازم در این مورد به عهده دایره امتحانات دانشکده ها میباشد.

بند 13- 193 : با عنایت به توضیحات دانشکده پرستاری ومامایی ودرخواست شفاهی آن دانشکده ، با ارائه کارآموزی رشته های پرستاری واتاق عمل ودرس جمعیت وتنظیم خانواده د رنیمسال تابستان 86 در آن دانشکده موافقت بعمل آمد.لازم بذکر است از طرف معاونت آموزشی دانشگاه هیچگونه تضمینی جهت خوابگاه وامکانات رفاهی داده نمی شود وکلیه هماهنگیها در این مورد برعهده دانشکده پرستاری ومامایی میباشد.

بند1- 194: عطف به استعلام 1114 مورخ 19/2/86 اداره کل آموزش این دانشگاه وپاسخ شماره 10604 مورخ 5/3/86 ریاست محترم مرکز امور دانشجویی ،اخذ هرگونه واحددرسی وترم تابستانه از دانشگاه آزاد وپیام نور ممنوع میباشد لذا مقررگردید دانشکده های تابعه اطلاع رسانی لازم را در این مورد انجام دهند .

بند5-194: در خصوص ارائه همزمان زبان عمومی وزبان پیش دانشگاهی ، مقررگردید در این مورد مجددا" کار کارشناسی از طرف دانشکده انجام وپس از تائید شورای آموزشی عملیاتی گردد.

بند10-194: عطف بنامه شماره 35138 مورخ 5/2/86 معاون محترم آموزشی وامور دانشجویی وزارت متبوع ، مقررگردید از این تاریخ کلیه دانشکده ها در جهت ارزیابی درونی گروههای آموزشی خود اقدامات لازم را فراهم آورند مسئولیت پیگیری وپایش موضوع به عهده مرکز توسعه آموزش پزشکی قرار داده شد.

بند11-194: عطف به نامه شماره 1057 مورخ 16/2/86 مدیر محترم گروه پرستاری داخلی جراحی در خصوص انتقال تجارب همکاران از سایر دانشگاهها ، مطرح ومقررگردید جهت بهره برداری به کلیه دانشکده ها ارسال گردد.

بند13-194: عطف بنامه شماره 20752 مورخ 26/2/86 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص همایش بررسی چالش های آموزش پزشکی عمومی در تیرماه 1386، مقررگردید دانشکده پزشکی در این خصوص اقدام نمایند.
 
 
تیرماه:
 
بند1-195: مقررگردید جهت ایجاد وحدت رویه وتسهیل ودقت بیشتر در امور گواهی های استعلاجی دانشجویان ، کلیه امور تائیدیه این موارد بعهده دانشکده های تابعه بوده وبعداز تائید نهایی در اداره کل آموزش وارد گردد.
 
بند9-195: عطف بنامه شماره 36628 مورخ 20/3/86 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ، مقررگردید دانشکده ها از ارائه وصدور هرگونه گواهی رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت برای افراد حقیقی وحقوقی بدون هماهنگی با مراجع ذیربط خودداری نمایند.
 
بند 12-195: عطف به فاکس شماره 13417 مورخ 19/4/86 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع در خصوص تقویم دانشگاهی ، با عنایت به اینکه قبلا" این مورد تصویب گردیده است تقویم دانشگاهی مصوب به قوت خود باقی میباشد.
 
 
مردادماه:
 
بند 3-196:عطف بنامه شماره 2825 دانشکده پزشکی مورخ 13/4/86 وبا عنایت به بحث های قبلی شورا درمورد لزوم آموزش مهارتهای بالینی در غالب درس عملی برای دانشجویان پزشکی ، مقررگردید واحد درسی فوق الاشاره با مشخصات ذیل به واحدهای درسی رشته پزشکی اضافه گردد
الف) تعداد واحد:2واحد
ب) طرح درس پیشنهادی از طرف کمیته آموزش بالینی مرکز توسعه آموزش دانشگاه مورخ 28/1/86
ج) زمان ارائه : ترم دوم دوره فیزیولوپاتولوژی
د) نوع درس: اجباری برای کلیه دانشجویان پزشکی ورودی مهر 1384 به بعد واختیاری برای دانشجویان قبلی
ذ) پیش نیاز ندارد
و) گروه آموزشی مسئول: گروه داخلی دانشکده پزشکی
ز) حداقل نمره قبولی : مشابه سایر دروس دوره فیزیوپاتولوژی
تبصره: کلیه دانشجویان انتقالی از این دانشگاه در صورتی که ورودی آنها در دانشگاه مبداء از مهر 84 به بعد باشد ملزم به گذراندن درس فوق میباشند.
 
بند5-196: عطف ینامه شماره 1933 مورخ 11/5/86 دانشکده بهداشت وفرم کامل تاسیس رشته کارشناسی حشره شناسی ومبارزه با ناقلین واحکام اعضای هیئت علمی مربوطه وضمائم آن ، بررسی ومورد تائید قرار گرفتومقررگردید موضوع از طریق دفتر معاونت آموزشی پیگیری گردد
 
بند 10-196: عطف بنامه شماره 2368 مورخ 27/3/86 دانشکده پزشکی ، در خصوص بستر سازی وانعقاد توافقنامه با دانشگاههای تیپ 1 جهت استفاده از امکانات وبرنامه های آموزشی آنها مقررگردید از طرف معاونت آموزشی در همایش نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی مطرح گردد
 
مهرماه:
 
بند1- 198: عطف به بند یکصدونوزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی وبا عنایت به ماده 12 آئین نامکه آموزشی دانشجویان کارشناسی وکاردانی مورخ 23/3/83 ، مقررگردید دانشجویان روزانه در ترم ماقبل کارآموزی تا سقف 24 واحد وشبانه تا سقف 20واحد را اخذ نمایند .ضمنا" اگر از دانشجو یک درس عمومی ویک درس تخصصی افتاده نیز باقیمانده که این دو درس اخیر را همراه با کارآموزی اخذ نماید .تشخیص توانایی دانشجو در گذراندن دروس فوق در ترم ماقبل کارآموزی وهمراه کارآموزی بعهده گروه آموزشی مربوطه ودانشکده میباشد.
 
بند2-198: مقررگردید اخذ دروس دارای پیشنیاز در ترم تسویه بصورت هم نیاز با توجه به شرایط دروس دانشجو ، از طریق شورای آموزشی دانشکده انجام پذیرد.
 
بند5-199: جهت تسهیل وتکریم ارباب رجوع وکوتاه کردن زمان پاسخ ، مقررگردید کلیه درخواستهای مرخصی ، انصراف وگواهی های استعلاجی در صورت تصویب شورای آموزشی دانشکده ها ، مستقیما" با تائید سرپرست دانشکده مربوطه واداره کل آموزش در اداره انفورماتیک درج وثبت گردد درج این موارد منبعد در صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه ضرورت نخواهد داشت.
 
بند6-199: با عنایت به پذیرش دانشجو در مهر وبهمن برای حداکثر رشته های موجود دردانشگاه وبا توجه به اینکه در بعضی از این رشته ها پذیرش در حداقل یکی از دوره ها شبانه میباشد دانشجویان روزانه وشبانه جهت کسری واحد های خود به تشخیص گروه آموزشی مربوطه ومسئولین دانشکده هامجازند با هریک از دوره های فوق (صرفنظر از روزانه یا شبانه بودن دانشجو) واحد اخذ نمایند.
 
بند 7-199: مقررگردید فرم اعضای هیئت علمی مشمول اخذ پایه سالیانه ، جهت تسهیل مستقیما" از طرف دانشکده مربوطه در اولین فرصت ممکن طبق مقررات تکمیل وبه معاونت آموزشی ارسال گردد مقتضی است شروع مکاتبات از طرف دانشکده بوده وکلیه مکاتبات ومراسلات قبل از فرایند فوق ( درخواست کارگزینی وسایر مکاتبات ) حذف می گردد.
 
بند8-199: مقررگردید سنوات خدمت وارتقاء در مرتبه ورودی اعضای هیئت علمی در معادل سازی امتیازات پایه سالیانه لحاظ گردد
 
بند9- 199: پیرو مذاکرات جلسات قبل وهمچنین کمیته حق محرومیت از مطب ، مقررگردید تا سقف 40% با نظر دانشکده ،38% معادل سازی ندریس وتا سقف 20% حضور هیئت علمی طبق آئین نامه ومقررات مصوب دانشگاه قابل پرداخت باشد.
 
بند1-200: مقررگردید با عنایت به مشکلات موجود در وارد کردن دیتا در بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی وتسهیل در فرآیندهای در حال انجام ، تکمیل اطلاعات با توجه به وظایف بخشهای مختلف دانشگاه ، بنحو ذیل وارد بانک گردد. پیگیری وراهکارهای عملی انجام آن وپیگیری نرم افزار در واحدهای ذیل بعهده خانم میرحسینی مسئول بانک اطلاعات میباشد .
 
نرم افزار                                                      مسئول واردن نمودن دیتا
الف: فرم ( مشخصات فردی)                             کارگزینی دانشگاه
ب: فرم تدریس                                               دانشکده مربوط به عضو هیئت علمی
ج: فرم فعالیتهای آموزش بالینی                         دانشکده پزشکی
د: فرم طراحی وراه اندازی بخش ، آزمایشگاه ، کارگاه و...    دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
ه: فرم هدایت پایان نامه دانشجویی                      اداره پایان نامه ها
ر: فرم استادراهنمای دانشجویی                          دانشکده مربوطه
ز: فرم نگارش آثار علمی                                  معاونت پژوهشی
ژ: فرم انجام طرحهای پژوهشی                           معاونت پژوهشی
س: فرم فعالیتهای جانبی                                    دفتر معاونت آموزشی
ش: فرم عملکرد اجرایی                                     دفتر معاونت آموزشی
 

 
آبان ماه:
 
بند2-201:مقررگردید فرمهای تسویه حساب بصورتی باشد که باعث تسریع در کاردانشجویان گردد لذا در فرم تسویه حساب صرفا" از کتابخانه مرکزی ، معاونت آموزشی دانشکده مربوطه واداره کل تسویه گردد .مسئولیت واحدهای تابعه هریک از مراکز فوق بعهده خود مرکز میباشد وبدین منظور کتابخانه مرکزی موظف است قبل از ارائه تسویه حساب  به دانشجو ، از عودت کتابهای اخذ شده از سایر کتابخانه های بیمارستانی ودانشکده ها توسط دانشجو مطمئن گردد.
 
بند3-201: مقررگردید کلیه دانشجویان میهمان پس از فراغت از میهمانی نیز تسویه حساب نمایند.
 
بند 1-202: مقررگردید از هرورودی هررشته نماینده ای از طرف دانشجویان انتخاب تا در جلسه مشترک با معاونت آموزشی شرکت داشته باشند .معرفی نماینده واطلاع رسانی در این خصوص بعهده دانشکده مربوطه است.
 
بند4-202: مقررگردید به منظور تکمیل تاثیر حضور فیزیکی در ارزشیابی اعضای هیئت علمی جهت اخذ پایه سالیانه وحق محرومیت از مطب ، میانگین حضور اعضاء در روزهای فعال سال در ایام مرخصی نیز منظور گردد.
 
بند5- 202: جهت تسهیل در اعطاء پایه سالیانه ، مقررگردید تاریخ اخذ پایه سالیانه اعضای هیئت علمی مشمول در ابتدای هر سال از کارگزینی به بانک اطلاعات معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردد .پس از آن طبق تاریخهای مندرج در این لیست ، بانک اطلاعات موظف است دو ماه قبل از اخذ پایه هر هیئت علمی ، اطلاعات مربوط به حیطه اول فرم ارزشیابی را تکمیل وبه دانشکده ارسال نماید. ضمنا" تغییرات ملحوظ در شروع اخذ پایه مربوط به هرهیئت علمی از طرف کارگزینی در طول سال نیز گزارش گردد.
 
 
آذر ماه:
 
بند1-203: با عنایت به اینکه مقررگردیده نمرات دانشجویان از طریق الکترونیک به آموزش کل ارسال گردد( طبق فرمت نرم افزار سماء)
الف) اساتید محترم فرصت خواهند داشت تا یکماه بعد از آخرین امتحان هر نیسمال نمرات را وارد وارسال نمایند.
ب) گزارش سیستم برای هر دانشکده فعال باشد( جهت کنترل موازی دانشجویان)
ج) جهت کنترل دانشکده ها پرینت نمرات را اخذ نمایند( جهت درج کتبی در پرونده دانشجو)
د) به هر مدرس کد کاربری ورمز عبور مجزا ومحرمانه از طرف اداره کل ارسال گردد
ه) جهت کنترل وتطبیق لیست الکترونیک ارسالی توسط هیئت علمی ، آموزش دانشکده ها تصویر کلیه صورتجلسات امتحانات را در همان ترم برای اداره کل ارسال نمایند.
 
بند3- 203: مقررگردید در اولین فرصت ممکن مراسم تشویق دانشجویان برتر سالتحصیلی 86/85 تحصیلی برگزار وتا سقف صد میلیون ریال اعتبار جهت پرداخت بصورت نقدی به دانشجویان برتر وسایر هزینه ها منظور گردد.
 
 بند1- 204: مقررگردید مراسم تشویق همزمان با روز دانشجو در تاریخ 17/9/86 از ساعت 5/12الی 15 در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه تشکیل وضمن انجام مراسم ، از دانشجویان برتر دانشگاه طبق آئین نامه تجلیل بعمل آید .نحوه ومقدار تشویق طبق توافقاتی است که در این زمینه بعمل آمده است.
 
بند3- 204: عطف بنامه شماره 243022مورخ 10/7/86 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ، مقررگردید در صورتی که تمامی دانشجویان شبانه یک دوره موافق با اخذ واحد همانند دانشجویان روزانه در کلاس حاضر شوند ، ارائه واحد مانند دانشجویان روزانه به آنان بلامانع باشد .کلیه قوانین آموزشی در خصوص حداکثر سنوات مجاز تحصیلی وتعداد واحد اخذ شده در ترم در مورد این دانشجویان شبیه روزانه خواهد بود.
 

بند4-204: عطف بنامه شماره 11150 مورخ 23/8/86 معاونت محترم بهداشتی دانشگاه در خصوص مصوبات کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر ، مقررگردید آموزش این مهم از طریق دانشکده های تابعه در سرفصل درس جمعیت وتنظیم خانواده قرار گیرد.

بند5-204: با عنایت به گزارشات واصله ، مقررگردید منبعد کلاس درس بهداشت وتنظیم خانواده پسران ودختران بصورت مجزا تشکیل گردد .نظارت ونحوه وتعداد دانشجوی هر کلاس با نظارت هر دانشکده انجام گردد.

بند7-204: عطف بنامه های رسیده جهت اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو جهت سالتحصیلی 88/87 وبا توجه به نظرات دانشکده ها ، موارد ذیل به تصویب رسید. 
 
جدول تعیین  ظرفیت آموزشی دوره های روزانه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در سالتحصیلی 88/87

ملاحظات

مقطع تحصیلی

جنس

تعداد ظرفیت دانشجو در سالتحصلی

رشته تحصیلی

ردیف

مرد

زن

نوبت دوم

نوبت اول

به حروف

به عدد

به حروف

به عدد

 

کارشناسی ناپیوسته

*

*

-

-

بیست وپنچ

25

بهداشت محیط

1

 

کارشناسی ناپیوسته

*

*

-

-

بیست وپنچ

25

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی ناپیوسته

*

*

-

-

بیست وپنچ

25

بهداشت حرفه ای

3

 

کارشناسی ناپیوسته

*

*

-

-

بیست وپنچ

25

علوم آزمایشگاهی

4

 

کارشناسی ناپیوسته

*

*

-

-

بیست نفر

20

مدارک پزشکی

5

 

کارشناسی ناپیوسته

*

*

-

-

بیست نفر

20

تکنولوژی رادیولوژی

6

 
 
 
جدول تعیین ظرفیت آموزشی دوره های شبانه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در سالتحصیلی 88/87
ملاحظات
مقطع تحصیلی
جنس
تعداد ظرفیت دانشجو در سالتحصلی
رشته تحصیلی
ردیف
مرد
زن
نوبت دوم
نوبت اول
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست وپنچ
25
-
-
پرستاری
1
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست وپنچ
25
-
-
بهداشت محیط
2
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست وپنچ
25
-
-
بهداشت حرفه ای
3
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست وپنچ
25
-
-
بهداشت عمومی
4
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست وپنچ
25
-
-
علوم آزمایشگاهی
5
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست نفر
20
-
-
مدارک پزشکی
6
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
بیست نفر
20
-
-
رادیولوژی
7
 
کارشناسی ناپیوسته
*
*
پانزده نفر
15
-
-
هوشبری
8

 

جدول تعیین ظرفیت پذیرش کاردانی وکارشناسی وپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در سالتحصیلی 88/87

ملاحظات

مقطع تحصیلی

جنس

تعداد ظرفیت دانشجو در سالتحصلی

رشته تحصیلی

ردیف

مرد

زن

نوبت دوم

نوبت اول

به حروف

به عدد

به حروف

به عدد

 

کاردانی

*

*

بیست وپنج

25

-

-

بهداشت محیط

1

 

کاردانی

*

*

بیست وپنج

25

-

-

بهداشت حرفه ای

2

 

کاردانی

*

*

بیست وپنج

25

-

-

بهداشت خانواده

3

 

دکتری حرفه ای

*

*

سی

30

سی

30

پزشکی

4

 

کارشناسی پیوسته

-

*

-

-

بیست

20

مامایی

5

 

کارشناسی پیوسته

*

*

-

-

بیست وپنج

25

علوم آزمایشگاهی

6

 

کارشناسی پیوسته

*

*

-

-

بیست

20

هوشبری

7

 

کارشناسی پیوسته

*

*

-

-

بیست

20

رادیولوژی

8

 

کاردانی

*

*

بیست

20

-

-

مدارک پزشکی

9

 

کارشناسی پیوسته

*

*

سی

30

سی

30

پرستاری

10

 

کارشناسی پیوسته

*

*

-

-

بیست

20

اتاق عمل

11

 

جدول تعیین ظرفیت پذیرش کاردانی وکارشناسی شبانه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در سالتحصیلی 88/87

ملاحظات

مقطع تحصیلی

جنس

تعداد ظرفیت دانشجو در سالتحصیلی88/87

رشته تحصیلی

ردیف

مرد

زن

نوبت دوم

نوبت اول

به حروف

به عدد

به حروف

به عدد

 

کاردانی

*

*

-

-

سی

30

بهداشت محیط

1

 

کاردانی

*

*

-

-

سی

30

بهداشت حرفه ای

2

 

کاردانی

-

*

-

-

سی

30

بهداشت خانواده

3

 

کاردانی

*

*

-

-

بیست

20

مدارک پزشکی

4

 

کارشناسی پیوسته

*

*

بیست وپنج

25

-

-

علوم آزمایشگاهی

5

 

کارشناسی پیوسته

*

*

بیست

20

-

-

هوشبری

6

 

کارشناسی پیوسته

*

*

بیست

20

-

-

رادیولوژی

7

 

مقررگردید دررشته کاردانی مبارزه با بیماریها در این سال دانشجو پذیرش نگردد

مقررگردید پذیرش دانشجوی فوریتهای پزشکی طبق روال قبل واز طریق امتحانات داخلی جذب گردند

بند 8-204: عطف بنامه شماره 8387 مدیریت امور اداری ، با توجه به احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی گروه روانپزشکی ، مقررگردید پذیرش دستیار روانپزشکی توسط این گروه پیگیری گردد

بند 10- 204: با عنایت به گزارشات واصله، مقررگردید راهکارهای حضور وغیاب دانشجویان اینترن در دانشکده پزشکی بررسی وپیشنهادات لازم به شورای آموزشی ارائه گردد
 
 
دیماه:
 
بند2-205: مقررگردید جهت هر کارت دانشجویی جدید از دانشجویان مبلغ 000/20 ریال اخذ وبه حساب درآمدهای عمومی دانشگاه واریز گردد .مسئولیت تحویل کارت واخذ فیش مربوطه با اداره کل آموزش بخش انفورماتیک میباشد
 
بند6-205 : مقررگردید طرح پیشنهادی رشته پرستاری سالمندان در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده از طرف دانشکده پرستاری ومامایی ، ارجاعی طی نامه شماره 3722مورخ 25/9/86 از طرف دانشکده پرستاری ، به معاونت آموزشی وزارت متبوع جهت هرگونه بهره برداری ارسال گردد
 
بند1-205 :عطف بنامه شماره 104929 مورخ 28/9/86 معاون محترم سلامت وزارت متبوع ، درخصوص نحوه پذیرش دانشجوی رشته فوریتهای پزشکی از طریق شیوه نامه گزینش دانشجو ، مطرح وبا توجه به توضیحات مندرج در نامه فوق ، مقررگردید جذب دانشجو از طریق بومی برای سال 1387 طبق قوانین ومقررات از طریق دانشکده پیراپزشکی وبا هماهنگی اداره کل آموزش انجام پذیرد 
 
 
بهمن ماه:
بند1 –206: مقرر گردید اداره آموزش دانشکده های تابعه دانشگاه ریز نمرات دانشجویانی را که واحدهای درسی آنها به اتمام رسیده حتی قبل از تسویه حساب کامل دانشجو‌،‌به اداره کل ارسال نمایند . اداره فارغ التحصیلی آموزش کل دانشگاه موظف است قبل از صدور هر گونه گواهینامه موقت یا تائیدیه موقت تحصیلی و تائیدیه تحصیلی از وجود تسویه حساب دانشجو مطمئن گردد.
 

بند4 –206: عطف بنامه شماره 243022 مورخ 10/7/86 معاونت محترم آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع ، در خصوص پیشنهاد ارایه واحد به دانشجویان شبانه همانند دانشجویان روزانه ، مقرر گردید در صورتیکه دانشجویی از دوره شبانه متقاضی اخذ واحد شبانه با دانشجویان روزانه باشد بایستی متعهد گردد که از نظر مقررات آموزشی حداکثر سنوات مجاز تحصیلی و سایر مقررات او تابع قوانین روزانه باشد . اخذ تعهد مطابق فرمی است که از طرف اداره کل تهیه و ابلاغ میگردد.

بند5 –206: باتوجه به مباحث مطروحه در خصوص درس بهداشت و تنظیم خانواده ، مقرر گردید مسئولیت تدریس ، برنامه ریزی و برگزاری این درس مربوط به دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی ، پیراپزشکی و بهداشت ، به آموزش دانشکده پرستاری واگذار گردد . هر سه دانشکده فوق موظف هستند هماهنگی لازم را با دانشکده پرستاری بعمل آورند .
 
 
بند1-207: عطف بنامه شماره 274848 مورخ 6/8/86 معاونت محترم آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع ، در خصوص ارائه و گنجاندن دو واحد درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران توسط گروه معارف اسلامی ، مقرر گردید کلیه رشته های دانشگاه ، جهت دانشجویان ورودی 87 به بعد ، این درس را متناسب با هر رشته و مقطع ، در ساختار دروس اخذ شده گنجانده و گروه معارف اسلامی نیز ، موظف است با هماهنگی با دانشکده ها و با همکاری اساتیدی که در کارگاه تخصصی دانشگاه معارف اسلامی از تاریخ 6 تا 10/11/86 شرکت نموده اند درس مذکور را ارائه نماید .
 

بند8 –207: موضوع درخواستهای مکرر دانشجویان پزشکی ارجاعی از طرف نهادها و ارگان ها و مراکز مختلف مطرح و با توجه به نیاز مبرم به دانشجوی اینترن مقرر گردید کلیه این درخواستها بدون طرح در شورای آموزشی پاسخ داده شود .در صورت تشخیص شرایط خاص برای هر یک از موارد ، موضوع با تشخیص معاونت محترم آموزشی طرح می گردد.

بند9 –207: با توجه به درخواستهای مکرر دانشگاه آزاد اسلامی قم در خصوص رفع مشکل برای بعضی از دانشجویان آن دانشگاه و با توجه به عدم رفع مشکل آنان از طرف سایر دانشگاهها و همچنین تفاهنامه فی ما بین این دانشگاه با دانشگاه مذکور ، مقرر گردید در ترم جاری با نظر موافق با درخواستهای میهمانی بعضی از دانشجویان آن دانشگاه موافقت گردد.
 
بند12 –207: مقرر گردید جهت صدور ریز نمرات و ارسال آنها به اداره کل ، کارنامه از طریق نرم افزار سماء توسط دانشکده پرینت و در صورت تائید و عدم مغایرت با موارد ثبتی در پرونده دانشجو در سطح دانشکده ، به اداره کل ارسال گردد . در عین حال مسئولیت صحت موارد ارسالی نیز کماکان به عهده دانشکده مربوطه خواهد بود .
 

بند15 –207: عطف بنامه شماره 9971 مورخ 24/11/86 دانشکده پزشکی ، در خصوص هماهنگی و شرح وظایف حوزه معاونت آموزشی برای برگزاری امتحانات مطرح و مقرر گردید با پیگیری آقای دکتر سلیمانی جلسه ایی با مدیران مسئول حوزه آموزشی ذیربط تشکیل و دستورالعملهای لازم تدوین گردد.

بند16 –207: عطف بنامه شماره 408664 مورخ 15/11/86 در خصوص ارتقاء‌ برنامه های بعضی از رشته های آموزشی از کاردانی به کارشناسی و موافقت موقت یکساله با دوره های مذکور ، مقرر گردیددانشکده های مربوطه شرایط لازم را برای صدور مجوز نهایی و احراز شرایط پیگیری نمایند .
 

بند1-208: موضوع تدریس دروس ارائه شده در چارچوب طرح درس براساس سر فصل های مصوب ، مطرح و مقرر گردید تدریس سر فصل های بیشتر در خارج از چارچوب مصوب چه ازنظر کیفی و کمی ، بر اساس تشخیص گروه آموزشی و مدرس مربوطه از 10% کل ساعات تدریس آن درس تجاوز ننماید. بانک ثبت اطلاعات موظف است در این مورد در خصوص ثبت اطلاعات دروس تدریس شده اساتید دقت لازم را اعمال نماید.

بند2-208: مقرر گردید من بعد ، گواهی های استعلاجی دانشجویان ، مستقیما به شورای آموزشی ارجاع و پس از تائید به اداره کل ارجاع گردد.
 
بند6-208: عطف به درخواست سرپرست محترم بانک اطلاعات در خصوص معادل سازی آنکالی متخصصین پاتولوژی مقرر گردید هرشصت شب معادل یک واحد در بانک اطلاعات منظور گردد.
 
بند8-208: عطف به نامه شماره 6367 مورخ 6/11/86 معاونت محترم پژوهشی در خصوص انجام طرحهای تحقیقاتی با توجه اولویتهای شورای HSR ، مقرر گردید اولویت های پژوهشی حوزه معاونت آموزشی که عمدتا درراستای تجزیه و تحلیل های آماری از وضعیت دانشجویان میباشد به کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها ارسال و در صورت تمایل نسبت به انجام طرحهای مرتبط اقدام نمایند.
 
اسفندماه :
 
بند1- 209: موضوع تدریس دروس ارائه شده در چارچوب طرح درس براساس سر فصل های مصوب ، مطرح و مقرر گردید تدریس سر فصل های بیشتر در خارج از چارچوب مصوب چه ازنظر کیفی و کمی ، بر اساس تشخیص گروه آموزشی و مدرس مربوطه از 10% کل ساعات تدریس آن درس تجاوز ننماید. بانک ثبت اطلاعات موظف است در این مورد در خصوص ثبت اطلاعات دروس تدریس شده اساتید دقت لازم را اعمال نماید.
 
بند2- 209:مقرر گردید منبعد ، گواهی های استعلاجی دانشجویان ، مستقیما به شورای آموزشی ارجاع و پس از تائید به اداره کل ارجاع گردد.
 
بند6- 209: عطف به درخواست سرپرست محترم بانک اطلاعات در خصوص معادل سازی آنکالی متخصصین پاتولوژی مقرر گردید هرشصت شب معادل یک واحد در بانک اطلاعات منظور گردد.
 
 بند8- 209:عطف به نامه شماره 6367 مورخ 6/11/86 معاونت محترم پژوهشی در خصوص انجام طرحهای تحقیقاتی با توجه اولویتهای شورای HSR ، مقرر گردید اولویت های پژوهشی حوزه معاونت آموزشی که عمدتا درراستای تجزیه و تحلیل های آماری از وضعیت دانشجویان میباشد به کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها ارسال و در صورت تمایل نسبت به انجام طرحهای مرتبط اقدام نمایند.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر