8:53:12 PM 1399 / 05 / 16
 

کمیته سنجش آزمونها

 تاسیس:1382

 هدف کلی:
 • ارتقاء کیفی ارزیابی های آموزشی فراگیران

اهداف جزئی وشرح وظایف:

 • آموزش اساتید در خصوص شیوه های ارزشیابی وارزیابی آموزشی
 • برنامه ریزی کارگاههای آموزشی اساتید در مورد فنون ارزیابی دانشجو
 • برقرار سازی ارتباط منطقی بین اهداف آموزشی، طرح درس وارزیابی دانشجو
 • گام برداری در خصوص کامپیوترنیزه شدن ارزابی دانشجو درآینده

سرپرست کمیته:

 • آقای دکتر منصور سیاح

اعضاء کمیته:

 • آقای دکتر سید علیرضا مروجی
 • خانم دکتر نوشین سادات موسوی
 • آقای دکتر اسماعیل فخاریان
 • آقای دکتر محسن اربابی
 • خانم دکتر زهرا سلیمانی

 فهرست جلسات کمیته سنجش آزمونها

 

تعداد جلسه

سال

21 1382
10 1383
13 1384
31 1385
16 1386
9 1387
6 1388
10 1389
8 1390
4 1391
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر