7:52:17 PM 1399 / 05 / 16
 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاونت آموزشی - مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
کمیته زبان انگلیسی
 
تاریخ تاسیس:1383
 
شرح وظایف واهداف جزیی:

1) ارزیابی ونظر سنجی میزان دانش زبان انگلیسی بمنظور برگزاری فعالیتهای آموزشی کارگاهی از اعضای هیئت علمی
2) طراحی واجرای کارگاههای آموزشی ویژه اعضای محترم هیئت علمی
3) تبیین وتعریف سرفصلهای جدید دروس زبان انگلیسی جهت نگارش طرح درسهای زبان انگلیسی عمومی وتخصصی
4) تهیه فرم ارزشیابی استاد در دروس زبان انگلیسی برای ارزیابی نظرات دانشجویان
5) پیشنهاد ایجاد یک مرکز آموزش مجازی زبان انگلیسی در وب سایت دانشگاه
6) تلاش درجهت اختصاص بخشی از مجله های علمی دانشگاه بمنظور ارائه فعالیتهای اعضای هیئت علمی
7) ایجاد یک مرکز مشاوره زبان انگلیسی برای ارائه خدمات زبان شناختی در نگارش مقاله وارائه سخنرانی به اعضای هیئت علمی
 8) ایجاد تعامل مناسب میان بخشهای مختلف دانشگاه به لحاظ زبان انگلیسی

 
 سرپرست کمیته:
  • آقای جعفر عسگری
اعضای کمیته:
  • آقای محمود اطهری زاده
  • خانم زهرا ارشادی

 

فهرست جلسات کمیته زبان انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

ردیف

سال

جلسه

1

1383

8

2

1384

3

3

1385

2

4

1386

3

5

1387

3

6

1388

3

7 1389 5
8 1390 4
9 1391 4
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر