6:58:18 PM 1399 / 05 / 24
 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاونت آموزشی - مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
کمیته رتبه بندی
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ضمن برعهده داشتن مسئولیت ارتقاء سلامت جامعه ونیروهای متخصص مورد نیاز خود را تربیت میکند بهمین دلیل می تواند با ارتقاء سطح مراکز آموزش تحت پوشش خود ضمن اینکه موجب ارتقاء آموزش عالی در کشور شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سطح سلامت جامعه را نیز ارتقاء بخشد.
اولین قدم در بهبود وضعیت مراکز آموزشی شناخت آنها ولیکن نقاط قوت وضعف هرکدام در مقایسه با سایر مراکز همتاست ، تاثیر طرح های رتبه بندی در شناسایی ومعرفی توانایی وکمبودهای مراکز آموزش غیر قابل انکار است این طرح که تمامی برنامه ریزی ها واولویت بندی هارا در سطوح مختلف تصمیم گیری تحت تاثیر قرار میدهد در کشورهای پیشرفته بخوبی شناخته شده وبعنوان ابزاری کارآمد در اختیار مراکز اموزشی قرار دارد( دانشکده های پرستاری)

هدف:
ارتقاء کیفیت امور آموزشی وپژوهشی وتوسعه فضاهای فیزیکی ، تجهیزات وامکانات که از طریق طبقه بندی وشناخت معیارهای رتبه بندی وعوامل موثر در فرایند آموزش ، پژوهش وامور پشتیبانی واصلاح نقاط ضعف آنها انجام خواهد پذیرفت ، به منصه ظهور خواهد رسید.

شرح وظایف:
1- تبیین وشناخت دقیق معیارهای رتبه بندی در امور آموزشی ، پژوهشی وپشتیبانی دانشگاهها
2- تعیین جدول زمان بندی تعیین اولویتهای مربوط به تقاط قوت وضعف معیارهای فوق
3- تشکیل جلسات متعدد کاری جهت بحث وبررسی وتعیین راهکار برای چگونگی اصلاح نقاط ضعف ومعیارهای آموزشی
4- دعوت از دست اندرکاران امور آموزشی ، پژوهشی وپشتیبانی دانشکده ها برای تبیین اهداف کمیته واستقبال از هرگونه پیشنهاد در اصلاح معیارهای رتبه بندی
5- ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات به مراجع ذیصلاح وتصمیم گیر در دانشگاه
6- پیگیری مصوبات مربوط از طریق سرپرست کمیته
 
 
اعضای کمیته رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان :
 
سرپرست کمیته:
  •  آقای دکتر احمد خورشیدی 
 
 اعضای کمیته:
  • خانم دکتر بتول زمانی 
  • آقای دکتر سید علیرضا مروجی
  • خانم ناهید سرافراز
  • آقای مهرداد مهدیان
  • آقای مهندس محمد صباحی بیدگلی
  • آقای دکتر عباس تقوی اردکانی
 جلسات برگزار شده در کمیته رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ردیف

سال

تعداد

1

1387

6

2

1388

3

3 1389 3
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر