7:42:32 AM 1402 / 03 / 07
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معاونت آموزشی  -  مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

کمیته ارزیابی درونی

         تاسیس:1380

        هدف کلی:

 • انجام ارشیابی درونی در کلیه گروههای آموزشی به منظور یافتن نقاط ضعف وقوت
        اهداف جزئی وشرح وظایف:
 • تدوین پروپزال طرح ارزیابی درونی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضاء هیئت علمی در باره ارزیابی درونی
 • تشویق گروههای آموزشی برای شرکت در طرح ارزیابی درونی
 • نظارت بر انجام صحیح ارزیابی توسط گروهها
 • جمع آوری اطلا عات از گروهها و تجزیه و تحلیل ان و تعیین نقاط ضعف و قوت
 • تهیه گزارش ارزیابی درونی و ارسال ان به گروههای اموزشی
 • گرفتن باز خورد از گروهها و راهکارهای انها جهت رفع نواقص
 • تائید وتصویب نهایی نتایج ارزیابی انجام شده توسط گروهها
 • در خواست انجام ارزیابی بیرونی وبررسی نتایج حاصل از آن به منظور رفع نواقص
 • تکرارارزیابی گروهها بصورت مستمر وبا فواصل مشخص

         سرپرست کمیته ارزیابی درونی:

 • خانم لیلا ایرانشاهی

       اعضاء کمیته:

 • خانم دکتر زهرا سلیمانی
 • آقای دکتر محسن اربابی
 • خانم دکتر منصوره مومن هروی
 • خانم اعظم باقری

 فعالیت های انجام شده:

 •  کمیته ارزیابی درونی این دانشگاه موفق گردید است تا با صرف 1290 ساعت وقت و مساعدت اعضاء محترم هیئت علمی وکارشناسان مرکز ، ارزیابی درونی 22 گروه آموزشی دانشکده های مختلف دانشگاه را به اتمام برساند . نتایج این ارزیابی به گروه های آموزشی ، سرپرست دانشکده ها ، معاون آموزشی دانشگاه ، ریاست دانشگاه و دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی وزارت متبوع ارسال شد .
 • لازم به توضیح است که این کمیته در ابتدا با توجه به راهنمای ارزشیابی درونی وزارتخانه اقدام به تدوین پروپوزال ارزیابی درونی نموده وسپس کلیه گروه ها با استفاده از این پروپوزال ارزیابی شدند. همچنین پروپوزال مذکور به دفتر معاون محترم آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی ارسال شد تا در صورت صلاحدید ایشان به عنوان الگویی برای مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه هایی که چهارچوب تدوین شده ای برای ارزیابی درونی ندارند مورد استفاده قرار گیرد .

    گروه های بررسی شده به شرح زیر می باشد 

 

نام دانشکده

گروه های آموزشی دانشگاه

گروه های آموزشی ارزیابی شده

 

دانشکده پزشکی

بالینی

1- بیهوشی
2– جراحی
3- چشم و گوش و حلق و بینی
4- داخلی
5- رادیولوژی
6- روانپزشکی
7- زنان و زایمان
8- عفونی
9- کودکان

1- بیهوشی
2- چشم و گوش و حلق و بینی
3- داخلی
4- روانپزشکی
5- زنان و زایمان
6- عفونی
7- کودکان

پایه

1- آسیب شناسی و بافت شناسی
2- آناتومی
3- انگل شناسی
4- بیوشیمی
5- عمومی و علوم پایه
6- پزشکی اجتماعی
7- فیزیولوژی و فارماکولوژی
8- معارف اسلامی
9- میکروب شناسی و ایمنولوژی

1- آسیب شناسی و بافت شناسی
2- آناتومی
3- انگل شناسی
4- پزشکی اجتماعی
5- فیزیولوژی و فارماکولوژی
6- معارف اسلامی
7- میکروب شناسی و ایمنولوژی

دانشکده پرستاری ومامایی

1- داخلی جراحی
2- مامایی
3- مدیریت بهداشت

1- داخلی جراحی
2- مامایی
3- مدیریت بهداشت

دانشکده بهداشت

1- بهداشت حرفه ای
2- بهداشت عمومی و آمار
3- بهداشت محیط

1- بهداشت حرفه ای
2- بهداشت عمومی و آمار
3- بهداشت محیط

دانشکده پیراپزشکی

1- رادیولوژی
2- علوم زمایشگاهی
3- مدارک پزشکی
4- هوشبری

1- هوشبری

 
 
فهرست جلسات کمیته ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ردیف

سال

جلسه

1

1382

39

2

1383

41

3

1384

40

4

1385

36

5

1386

69

6

1387

65

7

1388

40

8 1389 31
9 1390 26
10 1391 6
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر