8:01:27 PM 1399 / 05 / 16
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی کاشان

کمیته آموزش بالینی

 تاسیس: 1380
 
هدف کلی:
 
 • ارتقای کیفیت آموزش بالینی در کلیه سطوح فراگیران دانشکده پزشکی وارتقای فرآیند یاددهی ویاد گیری در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

 شرح وظایف واهداف جزئی:

 • تبیین ویژگیها ومشخصات مورد انتظار برا ی پزشک عمومی ومتخصصین در رشته های ماژور
 • بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی وتبیین نقاط قوت وضعف آن
 • ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی درسطوح مختلف
 • آشنایی اعضاء کمیته وهیئت علمی ودانشجویان با روشهای به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی
 • برقراری ارتباط وتبادل اطلاعات وتجارب با مراکز معتبر آموزش بالینی در داخل وخارج کشور
 • ارتقای دانش تخصص اعضاء کمیته در زمینه آموزش بالینی
 • تهیه کتابهای راهنمای بخش در کلیه سطوح شامل مقررات بخش ،آئین نامه آموزشی وانضباطی ،برنامه هفتگی بخش واساتید،برنامه دروه های آموزشی وطرح درس،شیوه ارزشیابی ومنابع آموزشی
 • تدوین آئین نامه آموزشی انضباطی برای کلیه سطوح
 • بررسی ودادن بازخورد در مورد طرح درسهای بالینی
سرپرست :
 
 • دکتر منصوره مومن هروی

 اعضاءکمیته:

 • آقای دکتر اسماعیل فخاریان
 • آقای دکتر محسن اربابی
 • آقای دکتر احمد طالبیان
 • خانم دکتر زهرا سلیمانی
 • خانم دکتر بتول زمانی
 • خانم دکتر رضوان منیری
 • آقای دکتر سیدمحسن رضوی زاده
 • آقای دکتر کمال اصالت منش
 • آقای دکتر رضا رزاقی
 • آقای دکتر علیرضا عابدی
 • آقای دکتر مهدی شاعری
 • خانم دکتر فریبا رایگان
 • خانم دکتر مرضیه حیدرزاده
 • خانم دکتر زهرا واحد پور
 • خانم دکتر لیلا غفور

 

 
فهرست صورتجلسات کمیته آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ردیف

سال

جلسه

1

1382

12

2

1383

10

3

1384

8

4

1385

6

5

1386

6

6

1387

6

7

1388

15

8 1389 4
9 1390 6
10 1391 1
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر