5:12:37 PM 1402 / 01 / 03
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معاونت آموزشی - مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

کمیته نظارت وارزشیابی

  تاسیس:1378

هدف کلی:
 • انجام مطالعات وپژوهشهای آموزشی وارائه راهکارهای مناسب برای ارزشیابی به منظور کمک به ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

 اهداف جزئی وشرح وظایف:

 • تشویق وترغیب اعضای هیئت علمی به انجام مطالعات وپژوهش در زمینه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی
 • ارائه راهکارهای مناسب به واحدهای آموزشی به منظور کمک به ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی
 • ایجاد منابع اطلاعاتی
 • طراحی فرم نظر سنجی از دانشجویان  در مورد اسا تید در زمینه دروس تئوری  
 •  طراحی فرم نظر سنجی ازدانشجویان در مورد اسا تید در زمینه دروس عملی
 •  ارزشیابی سخنرانان کارگاهها وسمینارها
 • ارزشیابی اساتید وتحلیل نتایج نظر سنجی از دانشجویان در مورد اساتید
 •  طراحی فرم ارتقاء پایه سالیانه اعضاء هیئت  علمی

 سرپرست کمیته:

 •  خانم معصومه حسینیان 

 اعضاء کمیته:

 • خانم فرزانه صابری
 • خانم زهره سادات
 •  خانم لیلا ایرانشاهی
 • آقای دکتر حمیدرضا شریف

 

فهرست جلسات کمیته نظارت وارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ردیف

سال

جلسه

1

1382

8

2

1383

25

3

1384

37

4

1385

4

5

1386

16

6

1387

11

7

1388

13

8 1389 13
9 1390 6
10 1391 4
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر