من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:31:58 AM 1397 / 05 / 24
 
اعضای کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

 دکتر رضا رزاقی

معاون آموزشی دانشگاه ورئیس کمیته

دکتر محمود صفاری

مدیر امور آموزشی بعنوان دبیر کمیته

دکتر طاهره مازوچی

معاون دانشجویی - فرهنگی دانشگاه

دکتر سید مهدی میرهاشمی

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

مهندس محمد صباحی بیدگلی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم فرزانه صابری

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی - مسئول اساتید راهنمای دانشکده پرستاری ومامایی

دکتر زهرا میدانی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

مهندس عباس درودگر

مسئول اساتید راهنمای دانشکده پزشکی

خانم فخرالسادات میرحسینی

مسئول اساتید راهنمای دانشکده پیراپزشکی

دکتر عبداله امیدی

مسئول اساتید راهنمای دانشکده بهداشت

آقای حسین بی غم

مسئول دفتر مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 
 
 
شرح وظایف کمیته مرکزی استادان مشاور - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  • چگونگی استفاده بهینه از سیاستهای کلان وظرفیتهای موجود ارائه خدمات در رابطه با رفع مشکلات دانشجویان توسط کمیته مرکزی بررسی وارزیابی می گردد
  • بررسی گزارشهای واصله از دانشکده ها وتصمیم گیری در جهت حل مشکلات مربوطه توسط کمیته مرکزی انجام می گیرد
  • هزینه مورد نیاز جهت تامین اعتبارات اجرای طرح آئین نامه استاد مشاور وپیگیری اعتبارات مورد نیاز توسط کمیته مرکزی برآورد وپیشنهاد می گردد
  • جلسات کمیته مرکزی حداقل یکبار در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد
تبصره : لازم است صورتجلسات کمیته مرکزی به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ارسال گردد
  • مصوبات کمیته مرکزی با رعایت اجرای موادمندرج در این آئین نامه توسط کلیه دانشکده ها لازم الاجراء است
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر