من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:32:07 AM 1397 / 05 / 24
 
اعضای کمیته طرح سطح بندی خدمات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دکتر همایون نادریان

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر غلامعلی حمیدی

معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

دکتر حسین نیک زاد

معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشتی دانشگاه

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان دانشگاه

دکتر عباس تقوی اردکانی

سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر احمد خورشیدی مال احمدی

معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

دکتر عباس تقوی اردکانی

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

دکتر محمود صفاری

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر سید امیرحسن متینی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 
به روزرسانی 96/05/17
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر