6:41:34 AM 1402 / 03 / 07
 
اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

دکتر ابراهیم کوچکی

ریاست دانشگاه

دکتر عباس تقوی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر غلامعلی حمیدی

معاون پژوهشی دانشگاه

حاج آقا حبیب اله یوسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر احمد طالبیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر بتول زمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه

 
 
شرح وظایف کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته گزینش استاد در دانشگاهها که در این آئین نامه به اختصار «کمیته گزینش» نامیده می شود براساس مصوبه جلسات 205 و 208 شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور ارائه اظهار نظر اولیه در مورد صلاحیت اخلاقی متقاضی به هیئت مرکزی گزینش استاد تشکیل می گردد و آئین نامه داخلی و اجرائی آن مشتمل بر موارد زیر می باشد.

تذکر: هیئت مرکزی گزینش استاد در این آئین نامه «هیئت مرکزی» نامیده می شود.

1- ترکیب «کمیته گزینش» به شرح زیر است:

الف- رئیس دانشگاه

ب-دو نفر از اعضای هیئت علمی که واجد شرایط ذیل بوده و صلاحیت انها به تایید هیئت مرکزی رسیده باشد.

1-1- متاهل باشد

2-1- حداقل 25 سال سن داشته باشند.

3-1- به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران ایمان داشته باشند.

4-1- دارای حسن شهرت باشند.

5-1- سابقه وابستگی به احزاب و گروهکهای غیر قانونی نداشته باشند.

6-1- سابقه وابستگی به ساواک ، فراماسونری و نظام شاهنشاهی نداشته باشند.

2- دبیر «کمیته گزینش» رئیس دانشگاه مربوط خواهد بود.

3- جلسات «کمیته گزینش» با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد.

4- مکاتبات « کمیته گزینش» توسط دبیر «کمیته گزینش» انجام می پذیرد.

5- کمیته گزینش نظر خود را برای صدور رای نهایی به هیئت مرکزی ارسال می نماید.

تذکر1- نظر کمیته گزینش در مورد متقاضیان ضمن گزارش مشروحی همراه با اصل پرونده برای هیئت مرکزی ارسال می گردد.

تذکر 2- چنانچه در مواردی اتفاق نظر حاصل نگردد، عین نظرات اعضای کمیته گزینش به هیئت مرکزی ارسال می گردد..

6- در صورتیکه ظرف مدت دو ماه نظر هیئت مرکزی اعلام نشود کمیته گزینش می تواند بعد از احراز شرایط علمی و صلاحیتهای اخلاقی نسبت به صدور مجوز انعقاد قرارداد با داوطلب اقدام نماید.

تذکر 1- کمیته گزینش موظف است یک نسخه از تصویر مجوز و یک نسخه از تصویر قرار داد را جهت ضبط در پرونده متقاضی به دبیرخانه هیئت مرکزی ارسال نماید.

تذکر 2- مهلت دوماهه از زمان وصول مدارک کامل به دبیرخانه هیئت مرکزی محسوب می گردد،که وصول آن از طرف دبیرخانه هیئت مرکزی کتبا به دانشگاه مربوط اعلام خواهد شد.

1- چنانچه تا یک سال بعد از عقد قرارداد موقت نظر هیئت مرکزی اعلام نگردید، کمیته گزینش می تواند طبق دستورالعمل ضمیمه در مورد استخدام رسمی آزمایشی متقاضی اقدام نموده ، رونوشت حکم استخدامی مربوط را به هیئت مرکزی ارسال دارد.

2- این آئین نامه در هفت ماده و چهار تذکر در تاریخ 1/12/68 به تصویب هیئت مرکزی گزینش استاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

به روزرسانی 96/05/17

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر