7:14:23 PM 1399 / 05 / 24
 
هیات ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان
 

دکترابراهیم کوچکی

ریاست دانشگاه

دکترعباس تقوی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر حسین نیک زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر احمد طالبیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر حسین نیک زاد

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر حمیدرضا بنفشه
 
معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر سید علی مسعود
 
عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نگین مسعودی علوی
 
عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر مسعود مطلبی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر محمود سلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه

 
 
شرح وظایف:

ماده1) به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب دانشیاری و یا استادی و ارتقاء هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی به آن اشاره شده است هیات ممیزه در هر یک از دانشگاهها و یا موسسات آموزش عالی واجد شرایط تشکیل می گردد.

ماده 2) ترکیب اعضاء ممیزه به شرح زیر است:

1-2- نمایندگان دانشکده ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دانشگاه به شرح زیر:

1-1-2- مدیریت هر دانشکده یا موسسه آموزشی و یا پژوهشی به ازاء هر چهار نفر استاد مومن و متعهد با مشورت اعضاء هیات علمی انتخاب و به مدیریت دانشگاه معرفی می نماید.

تبصره – کسر چهار نفر چهار نفر محسوب می شود.

2-1-2- مدیریت دانشگاه از بین افرادی که معرفی شده اند حداقل 7 نفر از اعضاء هیات علمی متعهد و مومن که لااقل بیش از نصف تعداد آنها از بین اساتید انتخاب خواهند شد را به مدت 2 سال برای عضویت هیات ممیزه انتخاب و به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی می نمایدهیات ممیزه پس از تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.

تبصره 1- در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه هستند با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر 2 نفر از استادیاران می توانند به عضویت هیات ممیزه انتخاب شوند.

تبصره 2- حداقل 2 نفر از اعضاء باید از هر کمیته تخصصی موضوع ماده 7 که در آن دانشگاه تشکیل شده است انتخاب شوند.

تبصره 3- از هر دانشکده یا موسسه آموزشی یا پژوهشی وابسته به دانشگاه که 3 نفر یا بیشتر معرفی شده اند انتخاب لاقل یک نفر ضروری است.

تبصره 4- اگر با توجه به شرایط دانشگاه انتخاب حداقل تعدا نفرات به شرح فوق میسر نباشد در یان صورت آن دانشگاه واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه نبود و وظایف مندرج در ماده یک توسط هیات ممیزه مرکزی انجام خواهد شد.

تبصره 5- اگر یکی از اعضاء هیات ممیزه به هر علت سه جلسه متوالی یا جمعا پنج جلسه غیبت نماید مستعفی شناخته خواهد شد و رئیس دانشگاه می تواند از میان سایر معرفی شدگان عضو دیگری را برای بقیه مدت به جای وی منصوب نماید.

2-2- رئیس و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه

ماده 3) ریاست هیات ممیزه با رئیس دانشگاه است. رئیس دانشگاه می تواند یکی از استادان آن دانشگاه را به سمت جانشین خود در هیات ممیزه منصوب کند. جلسات هیات ممیزه در صورت وجود پرونده حداقل ماهی یکبار باید تشکیل شود. دعوت جلسات به وسیله رییس هیات ممیزه و یا جانشین وی انجام می گیرد.

تبصره1- نماینده کارگزینی دانشگاه بدون حق رای در جلسات هیات ممیزه شرکت می نماید.

تبصره 2- هیات ممیزه مرکزی در صورت لزوم یک نفر نماینده بدون حق رای جهت شرکت در جلسات ممیزه دانشگاه به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی معرفی       می نماید.

ماده 4) در اولین جلسه یکی از اعضاء به عنوان دبیر هیات ممیزه انتخاب می گردد. مصوبات هیات ممیزه توسط دبیر تنظیم و به معاون آموزشی دانشگاه ارائه می شود.

ماده 5) جلسات هیات ممیزه با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد رای هیات ممیزه همواره مخفی است و تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک اعضاء هیات ممیزه (حاضر و غایب) اتخاذ می گردد.مصوبات هیات ممیزه توسط معاون آموزشی دانشگاه به رئیس دانشگاه گزارش می شود و به حکم رییس دانشگاه اجرا می گردد.

ماده6) روسای دانشکده ها و موسسات مربوط مکلفند پرونده های مربوط به ارتقاء اعضاء هیات علمی را طبق ضوابط ارتقاء تکمیل و برای قرار دادن در دستور جلسه هیات ممیزه برای رییس دانشگاه ارسال نمایند. این پیشنهادها قبل از طرح در جلسه عمومی هیات ممیزه برای رییس دانشگاه نمایند. این پیشنهادها قبل از طرح در جلسه عمومی هیات ممیزه در کمیته تخصصی مربوط از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات و کامل بودن مدارک بررسی می شود.

ماده 7) کمیته های تخصصی در رشته های مربوط به شرح زیر خواهد بود:

1-7- کمیته تخصصی گروه پزشکی، پرستاری و مامایی.

2-7- کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی.

3-7- کمیته تخصصی گروه داروسازی.

4-7- کمیته تخصصی گروه بهداشت و تغذیه و پیراپزشکی.

ماده8) تعداد اعضاء هر کمیته تخصصی حداقل سه نفر خواهد بود که توسط هیات ممیزه با رعایت تخصص آنان از میان اعضاء هیات علمی مومن و متعهد دانشگاه انتخاب       می شوند.

تبصره- در هر کمیته تخصصی حداقل باید یک نفر از اعضاء هیات ممیزه عضویت داشته باشد.

ماده9) هیات ممیزه می تواند در صورت لزوم پرونده داوطلبان را برای تکمیل به دانشگاهها و موسسات مربوط مسترد دارد و همچنین نظر سایر کارشناسان و استادان آن دانشگاه یا خارج از آن را در مورد فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی داوطلب استفسار نماید.

به روزرسانی 97/07/17
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر