12:11:30 AM 1396 / 01 / 06
 
 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاونت آموزشی  - آموزش مداوم
کمیته ماده 6 آئین نامه اجرایی
 
دکتر رضا رزاقی
معاون آموزشی دانشگاه
دکتر خیرخواه
معاون درمان دانشگاه
دکتر محمد رضا شریف
رئیس /نماینده نظام پزشکی
-
پزشک مشاور پزشکی قانونی
دکترعلی محمد شکیبا
دبیرشورای آموزش مداوم دانشگاه
سید محسن میری
کارشناس کمیته دانشگاهی تخصیص امتیاز
 
 
 
شرح وظایف کمیته ماده 6 آئین نامه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
  • اعطاء فرصت مناسب جهت تکمیل امتیازات
  • امکان تکمیل کلیه امتیازات آموزش مداوم از شرکت در برنامه های خودآموزی ( آموزش از راه دور) وفعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ومعافیت از شرکت در برنامه های حضوری
  • حذف الزام تکمیل 40% کل امتیازات از شرکت در برنامه های مدون
  • معرفی به گروههای آموزشی دانشگاه /انجمن وبرگزاری آزمون
  • اخذ درصدی از امتیازات از طریق بررسی مدارک ، نسخ وعملکرد مشمولین
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر