6:43:22 AM 1402 / 03 / 07
 
اعضای کمیته برنامه ریزی تخصیص امتیاز به کنفرانس های علمی یک روزه وسمینارها  در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر عباس تقوی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه - رئیس کمیته
دکتر علی محمد شکیبا دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه
دکتر رضوان طلایی عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر مرضیه حیدرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه
خانم معصومه عابدزاده کلهروی عضو هیئت علمی دانشگاه
خانم معصومه حسینیان عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حمیدرضا صابری نماینده دانشکده بهداشت
دکتر مهرآور رفعتی نماینده دانشکده پیراپزشکی
دکتر مسعود گلشاه نماینده دانشکده دندانپزشکی
دکتر مرضیه اخباری نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه
دکتر ابوالفضل دیگبری نماینده معاونت درمان دانشگاه
آقای سید محسن میری کارشناس مسئول آموزش مدوام
 
 
 
 
 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شرح وظایف کمیته برنامه ریری تخصیص امتیاز به کنفرانس های علمی یک روزه وسمینارها 

دراجرای بند(2) آئین نامه اعتبارگذاری فعالیتهای آموزش مداوم مراکز برگزار کننده برنامه های آموزش مداوم ، مصوب پانزدهمین جلسه شورای عالی آموز ش مداوم ( مورخ 4/11/78) دستورالعمل اجرائی نحوه تخصیص امتیاز وصدور مجوز کنفرانسهای علمی یک روزه ، اعلام  می گردد:

1- مراکز مجاز که دراعتبار گذاری فعالیتهای آموزش مداوم دانشگاهها رتبه کسب نموده اند مجوز لازم را از طریق معاونت آموزشی وزارت متبوع دریافت نمایند.

2- نسبت به تشکیل « کمیته دانشگاهی تخصیص امتیاز » اقدام گردد.

1-2- اعضا ء کمتیه :

  • - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
  • - دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی
  • - 3نفر از اعضاء هیئت علمی به انتخاب شورای آموزش مداوم استان
  • - 3-2- نفر «عضو مدعو» که با توجه به برنامه هایی که قرار است مطرح گردد به تناسب تجارب وتخصص برای هر جلسه دعوت شوند.
  • - یک نفر نماینده از معاونت بهداشتی و یک نفر نماینده از معاونت پژوهشی دانشگاه ( ترجیحاً عضو هیئت علمی )

2-2- وظایف کمیته :

  • - بررسی درخواست برگزاری برنامه ها وتخصیص امتیاز - نظارت بر حسن اجرای برنامه ها
  • - سیاست گزاری وکارشناسی نیاز سنجی ها - بررسی نتایج ارزشیابی برنامه ها

به روز رسانی 96/07/17

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر