EN |
    ورود
   6:52:40 PM
 
1399 / 05 / 24
 
اعضای شورای تطبیق واحد
 

معاون آموزشی دانشگاه

دکترهمایون نادریان

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محمود صفاری

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

دکتر عباس ارج

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

خانم فرزانه صابری

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

مهندس عباس بهرامی

عضو هیئت علمی

دکتر محمد حسین اعرابی

عضو هیئت علمی

دکتر طاهره خامه چیان

عضو هیئت علمی

دکتر حسین هوشیار