3:25:33 AM 1398 / 12 / 05
 
اعضای شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

معاون آموزشی دانشگاه

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

معاون علوم پایه دانشکده پزشکی

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده پیراپزشکی

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

سرپرست پردیس خودگردان دانشگاه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی
کارشناس شورا
 
 
 
 
شرح وظایف شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان
1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه وتصمیمات هیئت رئیسه
2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:
  • برنامه های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آئین نامه های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
3- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع میدهد
4- بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی وارائه آن به شورای دانشگاه
5- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشگاه
6- بررسی متون جزوه ها وکتبهای ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب وارائه نتیجه به شورای دانشگاه
7- بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی
8- بررسی وتائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تائید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.
 
 
جلسات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

سال

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

1373

8

68

1374

21

117

1375

18

60

1376

10

61

1377

12

79

1378

10

73

1379

13

85

1380

12

74

1381

14

89

1382

16

77

1383

17

91

1384

15

141

1385

19

141

1386

22

180

1387

17

158

1388

19

148

1389

16

104

1390

 16

91

1391

15

88

1392

14

80

1393

16

119

1394

17

110

1395

10

75

1396 7 32
 
 
به روزرسانی 97/03/06
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر